Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Primer Subglottik Larenks Kanseri
 

Primer Subglottik Larenks Kanseri

Sunay T., Çölhan İ., Kıyak E., Süoğlu Y., Erdamar B., Emin H.A., Akdağ K.

Amaç: Larenksin primer olarak subglottik bölgesinden kaynaklanan tümörler seyrek görülür. Bu çalışmada, primer subglottik kanserli hastalar ile ilgili gözlemlerimizi ve izlem sonuçlarımızı sunmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: Primer subglottik tümör nedeniyle tedavi edilen 15 hasta (14 erkek,1 kadın; ort. yaş 62.8; dağılım 45-95) incelendi. Hastaların, üç yıllık sağkalım oranları hesaplandı; Kaplan-Meier yaşam eğrileri çıkarıldı ve farklı klinik parametrelerin bu değerler üzerindeki olası etkileri araştırıldı. Bulgular: Tanı aşamasında tümör evreleri iki hastada (%14) T1, beş hastada (%33) T2, üç hastada (%20) T3, beş hastada (%33) T4 şeklindeydi. Üç yıl sonunda sağkalım oranı %73.4 (11/15) bulundu. Kaplan-Meier yöntemi ile hesaplanan medyan yaşam süresi 45 ay idi. Ekstralarenjeal uzanımı olan hastaların yaşam süreleri ile, larenkse sınırlı hastalık nedeniyle tedavi edilen olgular arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç: Primer subglottik larenks kanseri, lokal olarak agresif seyirli olmasına ve tanı anında larenks dışına yayılım olasılığı yüksek bulunmasına rağmen, uygun tedavi yönteminin seçimiyle yüksek sağkalım oranları elde edilebilir.

Primary Carcinoma of the Subglottic Larynx

Sunay T., Çölhan İ., Kıyak E., Süoğlu Y., Erdamar B., Emin H.A., Akdağ K.

Objectives: Primary carcinoma of the subglottic larynx is very rare. This study was designed to evaluate patients who were treated for primary carcinoma of the subglottic larynx. Patients and Methods: The study included 15 patients (14 men, 1 woman; mean age 62.8 years; range 45 to 95 years) with primary subglottic careinama. Correlations of different clinical parameters with three-year survival rate and Kaplan-Meier survival analysis were investigated. Results: On presentation, two patients (14%) had T1, five patients (33%) had T2, three patients (20%) had T3, and five patients (33%) had T4 tumorso The overall three-year survival rate was 73.4% (11/15). The median survival calculated by the Kaplan-Meier method was 45 months. No significant differences were found between the survival rates of patients with and without extralaryngeal extension. Conclusion: Although primary subglottic cancer is locally aggressive with high tendeney to extend to the extralaryngeal compartment at the time of diagnosis, high survival rates can be expected when appropriate treatment modalities are selected.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:198-202

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale