Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Açık Teknik Rinoplasti Sonuçlarımız
 

Açık Teknik Rinoplasti Sonuçlarımız

Şapçı T., Akbulut U. G.

Amaç: Bu çalışmada açık teknik rinoplasti ameliyatlarında uyguladığımız teknikleri, ameliyat sonuçlarını değerlendirmeyi ve deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: Açık teknik rinoplasti ameliyatı ile tedavi ettiğimiz 122 hasta (64 erkek 58 kadın; ort. yaş 27; dağılım 17-48) çalışmaya alındı. Olguların %72.9'unda primer, %9'unda reviıyon cerrahisi uygulandı. Olguların % 18'inde travmatik deformiteler vardı. Olgular ortalama 18 ay (dağılım 3-24 ay) izlendi. Bulgular: Olguların hiçbirinde transkolumellar skar oluşumu veya flep nekrozu ile karşılaşılmadı. Beş olguda (%4) ameliyat sonrası erken dönemde, kolumella cildinde ödem ve hiperemi geliştiği görüldü. Auriküler kartilaj greft uygulanan olguların birinde (%0.8) tip greft rezorpsiyonu gelişti. Bir olguda ameliyat sonrası birinci yılda, nazal vestibül içinde, naylon dikiş materyali kullanımına bağlı granülasyon dokusu gelişimi gözlendi. iki olguda (%1.6) ameliyat sonrası erken dönemde aks deviasyonu saptandı. Beş olguda (%4) reviıyon cerrahisine gerek duyuldu. Sonuç: Açık teknik rinoplasti, endikasyonu olan hastalarda deneyimli hekimler tarafından uygulandığında çok iyi sonuçlar veren bir yöntemdir.

Results of Open Structure Rhinoplasty

Şapçı T., Akbulut U. G.

Objectives: This study aimed to evaluate the techniques used in open structure rhinoplasty operations, together with a presentation of our results and experience. Patients and Methods: The study included 122 patients (64 males 58 females; mean age 27 years; range 17 to 48 years) who underwent open structure rhinoplasty. Of these, 72.9% had primary, 9% had revision surgeries; 18% had traumatic deformities. The mean follow-up period was 18 months (range 3 to 24 months). Results: We did not encounter transcolumellar scar formation or flap necrosis in any of the cases. In five cases (%4), edema and hyperemia were detected in the columellar skin in the early postoperative period. Resorption of the tip graft developed in one (%0.8) of the patients in whom auricular cartilage grafts were used. A year after surgery, one patient (%0.8) presented with granulation tissue formation in the nasal vestibule, secondary to the use of nylon suture material. Axial deviation was seen in the early postoperatiye period in two patients (% 1.6). Five patients (%4) required revision surgery. Conclusion: Open structure rhinoplasty gives excellent results when employed on proper indications and by experienced surgeons.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:208-214

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale