Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Alt Dudak Kanserlerinde Gizli Lenf Nodu Metastazı Oranları ve N0 Boyna Yaklaşım
 

Alt Dudak Kanserlerinde Gizli Lenf Nodu Metastazı Oranları ve N0 Boyna Yaklaşım

Babila A., Erkam Ü., Kocatürk S., Uzun H., Özdemir N., Öztürk E.

Amaç: Bu çalışmada alt dudak kanserli hastalarda gizli lenf nodu metastazı varlığı ve No boyunlara yaklaşım değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Alt dudakta skuamöz hücreli tümör nedeniyle ameliyat edilen ve en az üç yıl takip edilen 68 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tümü erkekti (ort. yaş 54; dağılım 36-69). Ameliyat öncesinde 15 hastada N+, 53 hastada No boyun saptandı. Tümörün yerleşim yerine bağlı olarak tek ya da iki taraflı suprahyoid boyun diseksiyonu (SHBD) yapıldı. Ameliyat sonrasındaki histopatolojik incelemede metastaz saptanan dokuz hastaya radikal boyun diseksiyonu uygulandı. Bulgular: Ameliyat öncesinde N+ olarak değerlendirilen hastaların dördünde (4/15; %26), No olarak değerlendirilen hastaların beşinde (5/53; %9.4) histopatolojik incelemede metastaz görüldü (%13.2). Dört hastada (%6.7), üçüncü seviyede geç metastaz gelişti. Hastaların %93'ünde boyunda hastalık bulgusu görülmedi. Sonuç: Gizli metastazların saptanmasında SHBD'nin çok etkili olduğu görüldü. Uygulamaya bağlı yetersizliklerin (histopatolojik kesit alınması veya cerrahi teknik ile ilgili sorunlar veya skip metastaz varlığı) giderilmesi ve primer tedavide daha agresif yaklaşımların uygulanmasıyla daha iyi sağkalım sonuçları sağlanabilir.

Occult Lymph Node Metastasis in Lower Lip Cancers and Approach to No Neck

Babila A., Erkam Ü., Kocatürk S., Uzun H., Özdemir N., Öztürk E.

Objectives: In this study, we evaluated the incidenge of occult Iymph node metastasis and the approach to No necks in carcinoma of the lower lip. Patients and Methods: Sixty-eight patients who underwent surgery for squamous gelI carcinoma of the lower lip were monilored for a minimum period of three years. All the patients were males (mean age 54 years; range 36 to 69 years). Preoperatively, 15 and 53 patients had N+ and No necks, respectively. Depending on the tumor localization, unilateral or bilateral suprahyoid neck dissections were pertormed. Nine patients underwent radical neck dissection following detection of metastasis on histopathologic examination. Results: Histopathologic examination revealed metastasis in four patients (4/15; 26%) with N+ necks and in five patients (5/53; 9.4%) with No necks. Four patients (6.7%) developed Iate cervical Iymph node metastasis at level 3. No evidenge of neck disease was encountered in 93% of patients. Conclusion: Suprahyoid neck dissection appears to be effective in detecting occult Iymph node metastasis. With improved surgical and histopathologic techniques and consideration of skip metastasis, more aggressive treatment approaches may be employed and better survival rates may be obtained.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:1 Syf:41-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale