2003

1. Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında E Vitamininin Histopatolojik İyileşme Ve Lipid Peroksidasyon ...
The Effect Of Vitamin E On Histopathologic Healing And Lipid Peroxidation Levels İn Experimentally İnduced Traumatic ...
2. Merkezi İşitsel İşlemleme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Maskeleme Düzeyi Farkı Testi: Normal İşiten ...
The Use Of Masking Level Differences İn Evaluating Central Auditory Processing: The Norms For The Normal Hearing ...
3. Koklear İmplantasyon Öncesinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguların...
A Comparison Between Findings Of High Resolution Computed Tomography And Resonance In The Preoperative Assesse...
4. Kronik Adenotonsillitli Olgularda Adenoid ve Tonsil Merkez Kültürlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Adenoid and Tonsil Core Cultures in Chronic Adenotonsillitis
5. Empty Sellalı Bir Olguda Spontan Serebrospinal Rinore: Fistülün Transnazal Transsfenoidal Onarımı
Spotaneous Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Associated With Empty Sella: A Transnasal-Transsphenoidal Repair Of The...
6. Rinofimanın Lokal Anestezi Altında Deri Grefti İle Tedavisi
Rhinophyma Treated By Excision and Full Thickness Skin Grafting Under Lcal Analgesia
7. Orbital Yayılımlı Etmoid Sinüs Osteomu
Ethmoid Sinus Osteoma With Orbital Extension
8. Tavşanda Deneysel Sinüzit Modelleri Üzerine Bir İnceleme
A Review On Experimental Sinusitis Models İn Rabbits
9. Kolesteatom Nedeniyle Açık Teknik Cerrahi Uygulanan Olgularda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Factors That Affect The Outcome Of Open-Technique Procedures Performed İn The Treatment Of Cholesteatoma
10. Guinea Pig Temporal Kemik Anatomisinin Histopatolojik Özellikleri
A Histologic Study Of The Temporal Bone Of Guinea Pigs
11. Septoplastinin Horlama Üzerindeki Olumlu Etkisi
The Beneficial Effed Of Septoplasty On Snoring
12. Kronik Adenotonsilıh İle Kronik Adenotonsilıer Hipertrofi Arasındaki Klinik Ve Histopatolojik Farklılıklar
Differences İn Clinical And Histopathologic Features Between Chronic Adenotansmitis And Chronic Adenotonsillar...
13. Tirait Hemiagenezi: Olgu Sunumu
Thyroid Hemiagenesis: A Case Report
14. Dört Olguda Thornwaldt Kisti: Semptomatik Üç Olguda Endoskopik Yaklaşımın Etkinliği
A Report Of Thornwaldt' S Cyst İn Four Patients: The Effectiveness Of Endoscopic Approach İn Three Symptomatic Cases
15. Parotidektomi Sonrası Gelişen Tükürük Fistüıünün Botulinum Toksini İle İyileşmesi
Successful Use Of Botlilitılim Toxin İnjection İn The Treatment Of Salivary Üstlila Following Parotidectomy
16. Tiroit Kartilaj Kırığının Mini-Plak İle Onarımı: Olgu Sunumu
Fradure Of The Thyroid Cartilage And Fixation With Miniplate: A Case Report
17. Beyin Ölümü Tanısında İşitsel Beyin Sapı Yanıtları
Auditory Brain Stern Responses İn The Detection Of Brain Death
18. Karotid Body Tümörleri: Tanı Ve Cerrahi Tedavideki Güçlükler
Carotid Body Tumors: Challenging Complexity Of Diagnosis And Surgical Treatment
19. Dil Kökü Kanserlerinde Kombine Suprahiyoid-Transoral Yaklaşım
Evaluation Of The Combined Suprahyoid-Transoral Approach To The Tongue Base Tumors
20. Sıçan Karın Deri Flebi Modelinde, İskemi-Reperfüzyon Hasarından Hemen Sonra Ve İki Saat Sonra ...
Histologic Effects Of Hyperbaric Oxygen Therapy Administered İmmediately After Or Two Hours ...
21. Landau-Kleffner Sendromu (Edinsel Epileptik Afazi)
Landau-Kleffner Syndrome (Acquired Epileptic Aphasia)
22. Tiroglossal Duktus Kistinde Ektopik Tiroidit Ve Hashimoto Tiroiditi: Olgu Sunumu
Eetopie Thyroid And Hashimoto's Thyroiditis Arising From A Thyroglossal Duct Cyst: A Ease Report
23. Yutma Güçlüğüne Neden Olan Palatoglossal Ark Anomalisi Ve Cerrahi Tedavisf
Reconstruction Of The Anomalolis Palatoglossal Arch Causing Dysphagia: A Cage Report
24. Totallarenjektomi Ve Boyun Diseksiyonu Geçiren Bir Olguda Pulmoner Tromboemboli
Pulmonary Thromboembolism Following Totallaryngectomy And Neck Dissection: A Case Report
25. Nitrik Oksit Ve Üst Solunum Yolları: Yeni Bulgular
Nitric Oxide And The Upper Airways: Recent Discoveries
26. Kronik Otit Veya Cerrahisi Sonrasında Oluşan Dural Kemik Defektleri Ve Ensefalosel
Dural Bone Defects And Eneephaloeele Associated With Ehronie Otitis Media Or İts Surgery
27. Orofarenkste, Ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki Ve Bunun Protez...
The Relationship Between The Presence Of Candida Colonization İn The Oropharynx And On The Blom-Singer Voice Prosthes...
28. Larenks Kanserlerinde DNA Ploidinin Prognostik Önemi
The Prognostic Significance Of DNA Ploidy İn Laryngeal Cancers
29. Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu
A Case Of Sinonasal Lymphoma
30. Nüks Eden Oral Karsinomda Yumuşak Doku Eksikliği Nedeniyle Ardışık Serbest Flep Uygulamaları: Olgu Sunumu
The Need For Successive Free Hap Applications For Soft-Tissue Reconstruction İn A Cage With Recurrent Oral Carcinoma
31. Semer Burun Tedavisinde Kullanılan Greft Materyalleri
Graft Materials Used İn The Reconstruction Of Saddle Nose
32. Orta Kulak Cerrahisi Sonrasında Oluşan Bulantı Ve Kusmada Droperidol, Metoklopramid, Propofol Ve Ondansetronun Etkinliği
The Efficacy Of Droperidol, Metoclopramide, Propofol And Ondansetrün For The Prevention Of Nausea And Vomiting ...
33. Medikal Tedavinin Başarısız Olduğu Ani İşitme Kayıplı Olgularda Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Hyperbaric Oxygen Treatment İn Sudden Hearing Loss After Unsuccessful Medical Treatment
34. Koklear İmplantasyonlu Hastalarda İşitme Performanslarının Karşılaştırılması
Evaluation Of Hearing Performance İn Cochlear İmplant Patients
35. Hava Yolu İçeren Ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi
The Effect Of Nasal Packing With Or Without An Airway On Arterlal Blood Gases During Sleep
36. Nazal Polipozisli Hastalarda Kombine Antihistaminik, Steroid Ve Makrolid Tedavisinin Etkinliği: Ön Sonuçlar
The Efficacy Of Combined Medical Treatment (Antihistaminics, Steroids, And Macrolide Antibiotics) İn Patients With ...
37. Tiroit Oftalmopatisinde Transantral Ve Endoskopik Transnazal Yolla Orbital Dekompresyon
Orbital Decompression By Endoscopic Transnasal And Transantral Approach İn Thyroid-Associated Ophthalmopathy
38. Hipofarenks Ve Servikal Özofagus Kanserlerinde Gastrik Pull-Up
Gastric Pull-Up İn Hypopharyngeal And Cervical Esophageal Cancers
39. Baş-Boyun Kanserli Üç Olguda İnfraklaviküler Lenf Nodlarına Metastaz
Metastasis To İnfraclavicular Lymph Nodes İn Head And Neck Cancer: A Report Of Three Cases
40. Hipofarenksten Kaynaklanan Sinovyal Sarkoro: Olgu Sunumu
Synovial Sareoma Arising From The Hypopharynx: A Ease Report
41. İki Olguda Nazal Natural Killer T-Hücreli Lenfoma
Two Cases Of Nasal Natural Killer T-Cell Lymphoma
42. Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Antibiyotik İle Birlikte İntranazal Steroid Kullanımının Etkinliği
The Efficaey Of Eombining Antibiotic Treatment With Topical İntranasal Steroid Administratian İn The Treatment Of ...
43. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media: Olguların Klinik Değerlendirilmesi
Clinical Assessment Of Patients With Chronic Otitis Media With Cholesteatoma
44. Erişkin Dönem Başlangıçlı Efüzyonlu Otitis Media: Etyolojik Çalışma
Adult Onset Otitis Media With Effusion: An Etiologic Study
45. Palisad Timpanoplasti İle Temporal Fasya Kullanılarak Yapılan Timpanoplastilerde Zar İyileşmesi Ve İşitme Düzeylerini...
Comparison Of Hearing Levels And Tympanic Membrane Healing Obtained By Cartilage Palisade And Temporal Fasc...
46. Akut Maksiner Sinüzitte Sinüs Ostium Açıklığının Medikal Tedavi İle İlişkisi: Deneysel Çalışma
The Relationship Between Ostial Pateney And Medical Treatment İn Aeute Maxillary Sinusitis: An Experimental Study
47. Nazal Kutanöz Defektierin Rekonstrüksiyonunda Supratroklear Arter Bazlı Paramedyan Alın Flebi Uygulaması
Reconstruction Of Nasal Cutaneous Defects With The Use Of Supratrochlear Artery-Based Paramedian Forehead Flap
48. İki Taraflı Vokal Kord Paralizisinde Lazer Posterior Kordektomi
Laser Postedor Cordectomy İn Bilateral Vocal Cord Paralysis
49. Serbest Kompozit Kartilaj Greft İle Trakeal Rekonstrüksiyon: Olgu Sunumu
Tracheal Reconstruction With Free Composite Cartilage Graft: A Cas E Report
50. Dev Boyun Hemanjiyoperistomu: Olgu Sunumu
Giant Hemangiopericytoma Of The Neck: A Cas E Report
51. Çocukluk Çağı Genetik Sensorinöral İşitme Kayıpları
Genetic Sensorineural Hearing Lass İn Childhood
52. Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Topikal Siprofloksasin Ve Tobramisinin Deksametazon İle Kullanımı
Efficacy Of Topical Ciprofloxacin And Tobramycin İn Combination With Dexamethasone İn The Treatment Of Chronic...
53. Hiperlipideminin İşitme Fonksiyonu Üzerine Etkisi
The Effect Of Hyperlipidemia On Hearing Functian
54. Yeni Doğanlarda Septum Deviasyonu
The Incidence Of Septal Deviation In Newborns
55. Near-total Larenjektomi için hasta seçimi ve Onkolojik Sonuçlar
Patient Selection for Near-total Laryngectomy and Oncologic Results
56. Boyun Metastazlarının Gösterilmesinde Palpasyon, Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Karşılaştırılması
Comparison of Palpation, Ultrasound and Computed Tomography in The Evaluation of Lymphatic Neck Metastasis
57. Doğuştan Glotto-Subglottik Stenozun Otojen Tiroit Kartilaj İnterpozisyonu İle Larengotrakeal Rekonstrüksiyonu...
Laryngotracheal Reconstruction Of The Congenital Glotto-Subglottic Stenosis With Autogenous Thyroid Cartilage...
58. Total Larenjektomili Bir Olguda İlginç Trakebronşial Aspirasyon
An Unusual Trachebronchial Aspiration In A Patient With Total Laryngectomy
59. Nazolabial Kist: İki Olgu
Nasalobai Cyst: A Report Of Two Cases

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale