Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Kronik Adenotonsillitli Olgularda Adenoid ve Tonsil Merkez Kültürlerinin Karşılaştırılması
 

Kronik Adenotonsillitli Olgularda Adenoid ve Tonsil Merkez Kültürlerinin Karşılaştırılması

Erkam Ü., Kocatürk S., İncesulu A., Demiray T., Kandıralı E., Mert A.

Amaç: Kronik adenotonsillitli hastalarda tonsil ve adenoid merkez kültürleri karşılaştırıldı ve beta-laktamaz üreten bakteriler belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik adenotonsillitli 32 hastaya (21 erkek, 11 kız; ort. yaş 5) elektif adenotonsillektomi yapıldı. Tonsil ve adenoid dokusundan steril şartlarda alınmış merkez sürüntü kültürleri, aerobik üreme için %5 oranında koyun kanlı agar, eosin metilen mavi agar, çikolatalı agar besiyerlerine ekildi. Patojen bakterilerde beta laktamaz üretme oranları incelendi. Bulgular: Tonsil ve adenoid merkez kültürlerinde en sık rastlanan patojen Staphylococcus aureus olarak belirlendi. Tonsil merkez kültürlerinde üreyen 27 , adenoid merkez kültürlerinde üreyen 22 patojenin 20'sinin (%75) aynı olduğu görüldü. Beta-laktamaz üreten bak- terilerin oranı, tonsil merkez kültürlerinde %44, adenoid merkez kültürlerinde %41 bulundu. S. aureus'un tonsil merkez kültürlerinde %88, adenoid merkez kültürlerinde % 1 00 oranında beta-laktamaz ürettiği görüldü. Sonuç: Kronik tonsillitte yüzey ve merkez kültürlerinden elde edilen farklı etkenler, hastalığın etyopatogenezi ve tedavisi yönünden önemli olabilir. Ayrıca kronik tonsillit ve adenoidit etkenleri birbirine benzemektedir.

Comparison of Adenoid and Tonsil Core Cultures in Chronic Adenotonsillitis

Erkam Ü., Kocatürk S., İncesulu A., Demiray T., Kandıralı E., Mert A.

Objectives: Tonsil and adenoid core cultures were compared and beta-lactamase producing bacteria were determined in patients with chronic adenotonsillitis. Patients and Methods: Thirty-two patients (21 boys, 11 girls; mean age 5 years) with chronic ade- notonsillitis underwent elective adenotonsillectomy. The core swaps of tonsil and adenoid tissues were obtained under sterile conditions and were inoculat- ed in %5 sheep blood agar, eosin methylene blue agar, and chocolate agar plates. The frequency of beta-Iactamase producing isolates were assessed. Results: Staphylococcus aureus was the most com- mon pathogen both in tonsil and adenoid core cultures. Among pathogenic bacteria isolated from tonsil (n=27) and adeonid (n=22) cultures, the same strains were iso- Iated in 20 cultures (75%). The frequencies of beta-lactamase producing bacteria were 44% and 41 % in tonsil and adenoid core cultures, respectively. S. aureus was associated with beta-lactamase production in 88% and 100% in tonsil and adenoid tissues, respectively. Conclusion: Differences between tonsil surface and core bacterial flora may have implications in the etiopathogenesis and treatment of chronic tonsillitis. The range of species isolated seems to be similar for both chronic tonsillitis and adenoiditis.

KBB İhtisas Dergisi 10-3 105

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale