Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Kolesteatom Nedeniyle Açık Teknik Cerrahi Uygulanan Olgularda Başarıyı Etkileyen Faktörler
 

Kolesteatom Nedeniyle Açık Teknik Cerrahi Uygulanan Olgularda Başarıyı Etkileyen Faktörler

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Aydın E., Özçelik T.

Amaç: Çalışmamızda, kolesteatom tedavisinde uygulanan açık teknik ameliyatlarında başarıyı etkileyen faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kolesteatom nedeniyle açık teknik uygulanan 66 hastaya (43 erkek, 23 kadın; ort. yaş. 47; dağılım 21-69) ait uzun dönemli sonuçlar değerlendirildi. Bunların 56'sl beş yıllık düzenli takibi tamamlamış hastalardı. Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde yedi hastada (% 10) granülasyon dokusu ve mukozal enfeksiyon görüldü. Üç hastada (%4) retraksiyon cebi oluştu; ancak bunların sadece birinde eksizyon gerekti. iki hastada (%3) ameliyat sonrası dönemde zarda oluşan perforasyon miringoplasti yapılarak kapatıldı. Beş yıllık takip süresince dört hastada (%7.1) rezidü kolesteatom nedeniyle revizyon cerrahisi yapıldı. Sonuç: Açık teknikte ameliyat başarısını etkileyen en önemli faktörün fasyal tümsek yüksekliği olduğu sonucuna varıldı. Kenarları keskin olmayan düzgün yüzeyli mastoid kavite oluşturma, tüm hastalıklı hücrelerin temizlenmesi, geniş konkameatoplasti oluşturma başarıyı etkileyen diğer faktörler olarak belirlendi.

Factors That Affect The Outcome Of Open-Technique Procedures Performed İn The Treatment Of Cholesteatoma

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Aydın E., Özçelik T.

Objectives: We evaluated the factors that have considerable significance on the outcome of open cavity procedures in the treatment of cholesteatoma. Patients and Methods: The study included 66 patients (43 males, 23 females; mean age 47 years; range 21 to 69 years) who underwent surgery for cholesteatoma. Of these, 56 patients completed at least a five-year follow-up. Results: Mucosal infections and granulation tissue formatian occurred in seven patients (10%) in the early postoperative period. Retraction pockets developed in three patients (4%); of these, onlyone patient required excision because of deep localization. Drum pertorations that occurred in two patients (3%) were repaired by myringoplasty. Revision surgery was performed in four patients (7.1 %) due to residual cholesteatoma within a five-year follow-up. Conclusion: The height of the facial ridge was found as the most important factar related to a successful outcome of open-technique procedures. Other factors included the creation of a smooth mastoid cavity with raund edges, removal of all diseased mastoid cells, and an extensive conchameatoplasty.

KBB İhtisas Dergisi 10-2 47

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale