Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Dil Kökü Kanserlerinde Kombine Suprahiyoid-Transoral Yaklaşım
 

Dil Kökü Kanserlerinde Kombine Suprahiyoid-Transoral Yaklaşım

Üstündağ E., Keskin G., Aydın Ö., Ateşpare A.

Amaç: Erken evreli dil kökü kanserlerinde kombine suprahiyoid-transoral yaklaşımın etkinliğini ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Dil kökü kanseri tanısı konan beş hasta (4 kadın, 1 erkek; ort. yaş 47; dağılım 12-65) kombine suprahiyoid-transoral yaklaşım ile ameliyat edildi. Patolojik tanı üç olguda adenoid ki slik karsinom, iki olguda yassı epitel hücreli karsinom şeklindeydi. izlem süresi ortalama 32.4 ay (dağılım 10-54 ay) idi. Bulgular: Adenoid kistik karsinomlu bir olguda, yassı epitel hücreli karsinomlu iki olguda boyun diseksiyonu yapıldı. Yassı epitel hücreli karsinomlu iki olguya ameliyat sonrasında radyoterapi uygulandı. Ameliyat sırasında tüm olgularda trakeotomi açıldı. Tüm olgular ameliyat sonrası ortalama 11.4 günde (dağılım 9-14 gün) dekanüle edildi; ağızdan beslenmeye ortalama 8.6 günde (dağılım 7-11 gün) başlandı ve hiçbirinde aspirasyon olmadı. Cerrahi sınırlar tüm olgularda temiz bulundu. Tüm olgularda akıcı ve anlaşılabilir konuşma elde edildi. Takip süresi boyunca lokal veya bölgesel nüks görülmedi. Sonuç: T1 veya T2 dil kökü karsinomlarının cerrahi tedavisinde kombine suprahiyoid-transoral yaklaşımın fonksiyonel sonuçları başarılı bulundu.

Evaluation Of The Combined Suprahyoid-Transoral Approach To The Tongue Base Tumors

Üstündağ E., Keskin G., Aydın Ö., Ateşpare A.

Objectives: To evaluate the efficacy and functional results of the combined suprahyoid-transoral approach in early-stage tongue base cancers. Patients and Methods: Five patients (4 females, 1 male; mean age 47 years; range 12 to 65 years) with tongue base tumors underwent surgery via the combined suprahyoid-transoral approach. Diagnoses were adenoid cystic careinoma in three patients and squamous gelI careinoma in two patients. The mean followup period was 32.4 months (range 10 to 54 months). Results: One patient with adenoid cystic careinoma and two patients with squamous cell careinoma required neck dissection. Postoperative radiotherapy was administered to two patients with squamous cell careinoma. Tracheotomy was performed in all cases during surgery. All patients were safely decannulated within a mean of 11.4 days (range 9 to 14 days) and converted to oral feeding within a mean of 8.6 days (range 7 to 11 days) with no aspiration problem. All patients had negative surgical margins. All patients had satisfactory phonation. No local or regional recurrences developed during the follow-up period. Conclusion: Functional results obtained through the combined suprahyoid-transoral approach justify its use in the treatment of T1 or T2 tongue base careinomas.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 13

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale