Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Medikal Tedavinin Başarısız Olduğu Ani İşitme Kayıplı Olgularda Hiperbarik Oksijen Tedavisi
 

Medikal Tedavinin Başarısız Olduğu Ani İşitme Kayıplı Olgularda Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Toprak M., Ada M., İnci E., Güçlü E., Öktem F., Öztürk Ö., Erişir F.

Amaç: Medikal tedaviyle düzelme sağlanamadığı için geç başvuran ani işitme kayıplı olgularda hiperbarik oksijen tedavisinin (HBO) etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: En az 15 gündür ani işitme kaybı şikayeti olan ve uygulanan medikal tedaviyle düzelme sağlanamayan 51 hastaya (37 erkek, 14 kadın; ort. yaş 37; dağılım 9-63) ilk üç gün, günde iki seans (1 seans=90 dak), sonraki günlerde günde bir seans olmak üzere toplam 20 seans HBO tedavisi uygulandı. Tam düzelme sağlanan iki hastada tedavi erken sonlandırıldı. Kontrol odyogramları beş seansı ık aralıklarla yapıldı. Hastalar yaş (45 yaş ve altı- 46 yaş üzeri), cinsiyet ve odyogram eğrisinin şekline (çıkan, düz ve inen) göre gruplandırıldı. Tedavi sonrası işitme kazancı ve iyileşme değerlendirildi. Bulgular: Saf-ses işitme eşikleri ortalamaları HBO tedavisi öncesi ve sonrasında sırasıyla 75.3 dB ve 65.6 dB bulundu. iki hastada (%3.9) tam, iki hastada (%3.9) belirgin, 19 hastada (%37.25) hafif iyileşme gözlenirken, 28 hastada (%54.9) düzelme olmadı. Hasta grupları arasında tedavi sonrası iyileşme ve kazanç açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Medikal tedaviye rağmen işitmede düzelme sağlanamamış ani işitme kayıplı olgularda HBO tedavisinin yararlı olma olasılığı dikkate alınmalıdır.

Hyperbaric Oxygen Treatment İn Sudden Hearing Loss After Unsuccessful Medical Treatment

Toprak M., Ada M., İnci E., Güçlü E., Öktem F., Öztürk Ö., Erişir F.

Objectives: We evaluated the efficacy of hyperbaric oxygen (HBO) treatment in patients with sudden hearing loss unresponsive to medical treatment. Patients and Methods: Fifty-one patients (37 males, 14 females; mean age 37 years; range 9 to 63 years) with sudden hearing loss were treated with HBO following unsuccessful medical treatment. Time elapsed from the occurrence of sudden hearing loss ranged between 15 to 45 days. Treatment included two sessions daily for the first three days, followed by a single daily session, to make 20 sessions of 90 minutes. Treatment was discontinued because of early recovery in two patients. Audiometric examinations were made at the end of every five sessions. The patients were classified according to age, gender, and audiogram curves. Results: The mean hearing thresholds were 75.3 dB and 65.6 dB before and after treatment, respectively. Recovery was rated as complete in two patients (3.9%), moderate in two patients (3.9%), mild in 19 patients (37.25%), and as no recovery in 28 patients (54.9%). No significant differences were found between the patient groups in terms of improvement and hearing gain (p>0.05). Conclusion: We propose that HBO be resorted to when other means of medical treatment proves unsuccessful in patients with sudden hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 337

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale