Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Hipofarenks Ve Servikal Özofagus Kanserlerinde Gastrik Pull-Up
 

Hipofarenks Ve Servikal Özofagus Kanserlerinde Gastrik Pull-Up

Özdem C., Dağlı Ş., Arıkan O., Ünsal E.

Amaç: Gastrik pull-up, primer özofagus ve özofagusa yayılan hipofarenks tümörlerinde, gastrointesinal sistemin devamlılığının sağlanmasında sık kullanılan bir rekonstrüksiyon tekniğidir. çalışmamızda, hipofarenks ve servikal özofagus kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda bu tekniğin sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Hipofarenks ve servikal özofagus epidermoid kanseri nedeniyle ameliyat edilen 11 hasta (4 kadın, 7 erkek; ort. yaş 46; dağılım 18-70) çalışmaya alındı. Tüm hastalara farengolarengo özofajektomi, subtotal tiroidektomi ve gastrik pull-up ameliyatı yapıldı. Aynı seansta, dokuz hastaya lazyon tarafına radikal boyun diseksiyonu, diğer tarafa modifiye radikal boyun diseksiyonu, bir hastaya da iki taraflı radikal boyun diseksiyonu uygulandı. Hayatta kalan hastalar ortalama 27 ay (dağılım 14-46 ay) süreyle izlendi. Bulgular: Sağkalım oranları bir yıl için %54 (6/11), iki yıl için %36 (4/11), üç yıl için %18 (2/11) bulundu. Üç hasta ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar, bir hasta lokorejyonel nüks (7. ay), biri de uzak metastaza bağlı organ yetmezliği (11. ay) nedeniyle yaşamını yitirdi. Sonuç: Sınırlı hasta sayısına rağmen, gastrik pull-up tekniğinin uygun seçilmiş olgularda fonksiyonel sonuçları iyi olan, güvenilir bir rekonstrüksiyon yolu olduğunu düşünüyoruz.

Gastric Pull-Up İn Hypopharyngeal And Cervical Esophageal Cancers

Özdem C., Dağlı Ş., Arıkan O., Ünsal E.

Objectives: Gastric pull-up is a common technique in the reconstruction of gastrointestinal continuity following surgery for the primary esophageal and hypopharyngeal tumors with involvement of the esophagus. We evaluated the results of surgery in patients with cervical esophageal and hypopharyngeal cancers. Patients and Methods: Eleven patients (4 women, 7 men; maan age 46 years; range 18 to 70 years) underwent surgery for hypopharyngeal and cervical esophagealepidermoid careinoma. Surgery included pharyngolaryngoesophagectomy, subtotal thyroidectomy, and gastric pull-up in all patiants. In addition, nine patients had radical neck dissection on the involved side and modified radical neck dissection on the contralateral side. One patient had bilateral radical neck dissection. Patients who were aliye were followedup for a maan period of 27 months (range 14 to 46 months). Results: The one-, two-, and three-year survival rates were 54% (6/11), 36% (4/11) and 18% (2/11), respectively. Three patients died from early postoperative complications, two from organ failure dua to locoregional recurrence (7th month) and to distant metastasis (11th month). Conclusion: Despite the smail size of the study, the results favor the use of gastric pull-up in seiegİad patients with cervical esophageal and hypopharyngeal cancers.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 363

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale