Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Antibiyotik İle Birlikte İntranazal Steroid Kullanımının Etkinliği
 

Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Antibiyotik İle Birlikte İntranazal Steroid Kullanımının Etkinliği

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Öztürk L.

Amaç: Kronik efüzyonlu otitis media (EOM) tedavisinde, tek başına antibiyotik ve antibiyotik ile birlikte topikal intranazal budesonid kullanımının etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya EOM tanısı almış, yaşları 2-12 arasında değişen 62 hasta alındı. Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı. Bir gruba antibiyotik (20 hasta, ampisilin/sulbaktam, 25 mg/kg), bir gruba antibiyotik ile birlikte intranazal budesonid (20 hasta, 200 mcg/gün) verilirken, kontrol grubu (22 hasta) tedavisiz izlendi. Hastalarda ve ailelerinde alerji, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme, pasif sigara içiciliği, düşük doğum ağırlığı ve kreşe gitme hikayesi sorgulandı. Kronik EOM tanısı konduğu andaki ve tedavinin dördüncü ve sekizinci haftalarındaki otoskopik muayene ve timpanogram sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Sekiz haftalık tedavi sonrasında, her iki grubun otoskopik muayene ve timpanogram bulgularında kontrol grubuna göre anlamlı düzelme görüldü (p<0.05). iyileşme oranları antibiyotik, budesonid ve kontrol gruplarında sırasıyla %24 (9/37 kulak), %39 (14/36), and %5 (2140) bulundu. Budesonid grubunda daha fazla kulakta iyileşme olmasına rağmen, sonuç, tek başına antibiyotik uygulanan gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı değildi (p>0.05). Sonuç: Antibiyotik tedavisi ile birlikte topikal intranazal steroid kullanımının EOM tedavisindeki etkinliği daha genişhasta serileriyle araştırılmalıdır.

The Efficaey Of Eombining Antibiotic Treatment With Topical İntranasal Steroid Administratian İn The Treatment Of ...

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Öztürk L.

Objectives: We evaluated the efficacy of antibiotic treatment with or without topical administration of intranasal bu desonide in chronic otitis media with effusion (OME). Patients and Methods: The study included 62 patients (age range 2 to 12 years) with chronic OME. The patients were randomly assigned to three groups, namely, antibiotic treatment (20 patients, ampicillin/sulbactam, 25 mg/kg/daily) , antibiotic treatment combined with intranasal budesonide (20 patients, 200 mg/daily), and no treatment (22 patients). All patients and families were questioned regarding the presence of allergy, frequent upper respiratory tract infections, passive smoking, low birth weight, and pre-school nursery attendance. Otoscopic examination findings and the results of tympanograms obtained at the time of diagnosis, and at the end of four and eight weeks of treatment were evaluated. Results: At the end of eight weeks, significant improvement in tympanograms and otoscopic findings was obtained in both groups when compared with the control group (p<0.05). Resolution rates were 24% (9/37 ears), 39% (14/36), and %5 (2140) with antibiotic, budesonide, and no treatment groups, respectively. Although budesonide treatment was associated with a higher rate of resolution of effusion compared to that of antibiotic alone, this did not reach significance (p>0.05). Conclusion: Further studies with larger patient series are required to better evaluate the efficacy of antibiotic treatment and topical intranasal steroid administration in chronic OME.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 257

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale