Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Kolesteatomlu Kronik Otitis Media: Olguların Klinik Değerlendirilmesi
 

Kolesteatomlu Kronik Otitis Media: Olguların Klinik Değerlendirilmesi

Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M.

Amaç: Çalışmada kolesteatomlu kronik otitis media tanısıyla tedavi gören (KOM) hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya kolesteatomlu KOM tanısı konan 83 hasta (53 erkek, 30 kadın; ort. yaş 27.5; dağılım 7-60) alındı. Olgular, otoskopik muayene, odyometrik inceleme, temporal kemik bilgisayarlı tomografisi; komplikasyon gelişen olgular da beyin bilgisayarlı tomografisi ile değerlendirildi. Kolesteatomun yaygınlığı ve kulağın ameliyat sırasındaki görünümü değerlendirilerek açık veya kapalı teknik mastoidektomi uygulandı. Bulgular: Olguların 64'üne açık, 19'una kapalı teknik mastoidektomi uygulandı. Olguların %90.3'ünde kemikçik zincir defekti saptandı; %9.7'sinde ise kemikçik zincir izlenmedi. Kranyal komplikasyon oranı %28 bulundu. Ameliyat sonrası izlemde, açık kavite mastoidektomi yapılan hastaların %75'inde kuru kulak elde edilirken, %11 'inde tekrarlayan kulak akıntısı gözlendi; %14'ünde nüks nedeniyle revizyon mastoidektomi yapıldı. Kapalı kavite mastoidektomi yapılan olguların %79'unda kuru kulak elde edildi; %21 'inde revizyon mastoidektomi yapıldı. Revizyon mastoidektomi yapılan olguların %85'inde nüks kolesteatom saptandı. Sonuç: Yaygın kolesteatoma, kemik destrüksiyonu bulunan, işitmenin kötü olduğu olgularda açık teknik yaklaşımı tercih ediyoruz. Bunun başlıca nedenlerinden biri, hastaların, bölgemizin sosyoekonomik koşulları nedeniyle kontrollere gelmemesidir.

Clinical Assessment Of Patients With Chronic Otitis Media With Cholesteatoma

Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M.

Objectives: We evaluated clinical features and treatment results of patients with chronic otitis media (COM) with cholesteatoma. Patients and Methods: The study included 83 patients (53 males, 30 females; mean age 27.5 years; range 7 to 60 years) who were treated for COM with cholesteatoma. All patients underwent otoscopic examination, audiometric investigation, temporal bone computed tomography, and when necessary, cranial tomography. Open or closed mastoidectomy was performed depending on the extent of cholesteatoma and perioperative appearance of the ear. Results: Open- and closed-technique mastoidectomies were performed in 64 and 19 patients, respectively. Ossicular chain defects were observed in 90.3% of patients, and 9.7% had no detectable ossicular chain. Cranial complications were preseni in 28%. Of patients who had undergone open mastoidectomy, 75% had dry ears, 11 % had recurrent ear discharge, and 14% required revision mastoidectomy because of recurrence. Of those who had been treated by closed-technique, 79% had dry ears, whereas 21 % required revision mastoidectomy. Recurrent cholesteatoma was detected in 85% of patients during revision mastoidectomy. Conclusion: We prefer open-technique mastoidectomy in chronic otitis media patients with extensive cholesteatoma, bone destruction, and hearing impairment. This choice mainIy relies on the socioeconomic status of patients and difficulty in having patient compliance with follow-up controls.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 263

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale