Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Hiperlipideminin İşitme Fonksiyonu Üzerine Etkisi
 

Hiperlipideminin İşitme Fonksiyonu Üzerine Etkisi

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Demirbağ E., Açık Y., Güngör M.Y.

Amaç: Hiperlipideminin işitme fonksiyonu üzerine etkilerini değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya hiperlipidemi tanısı konan 274 hasta (176 kadın, 98 erkek; yaş dağılımı 35-60) alındı. Olguların hepsinde kulak zarı bulguları normaldi; gürültüye maruz kalma hikayesi yoktu ve işitme ile ilgili veya sistemik kronik bir hastalığı bulunmuyordu. Aynı ölçütlere sahip, serum lipid düzeyleri normal 60 kişiden (36 kadın, 24 erkek) kontrol grubu oluşturuldu. Serum total kolesterol, trigliserid ve çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) düzeyleri yüksek olan ve normal lipid değerine sahip olgular dört gruba ayrılarak işitme fonksiyonları saf ses odyometri ile değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubuna göre kadın hastalarda üç frekansta, erkek hastalarda ise altı frekansta işitme ortalamalarında anlamlı yükselme görüldü (p<0.05). Kadın ve erkek olgularda, her üç çalışma grubunda 8000 Hz'de, VLDL grubunda ise 6000 Hz'de, ayrıca sadece erkek olgularda total kolesterol ve VLDL grubunda 2000 Hz'de işitme ortalamalarında anlamlı yükselme saptandı (p<0.05). Kadın ve erkek hastalar birlikte değerlendirildiğinde, işitme ortalamalarındaki en fazla değişikliğin beş frekans ile VLDL grubunda olduğu gözlendi. Sonuç: Çalışmamızın bulguları, hiperlipideminin sensorinöral işitme kaybı oluşmasında olumsuz etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir

The Effect Of Hyperlipidemia On Hearing Functian

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Demirbağ E., Açık Y., Güngör M.Y.

Objectives: We evaluated the effects of hyperlipidemia on hearing function. Patients and Methods: The study included 274 hyperlipidemic patients (176 females, 98 males; age range 35 to 60 years) who manifested normal tympanic membrane findings, no history of noise exposure, and chronic systemic or ear diseases. Sixty healthy subjects (36 females, 24 males) with normal serum lipid levels were enrolled as controls. Subjects who had elevated serum total cholesterol, triglyceride, and very low density lipoprotein (VLDL) levels, and normal lipid levels were divided into tour groups and their hearing functions were analysed with pure-tone audiometry. Results: Evaluation of all groups showed significantly increased hearing levels at three frequencies in female patients, and at six frequencies in male patients (p<0.05). Significant increases in hearing levels were observed both in females and males at 8000 Hz in three groups, at 6000 Hz in the VLDL group, and in males at 2000 Hz in the total cholesterol and VLDL groups (p<0.05). When both female and male patients were evaluated together, the largest difference was detected in the VLDL group at five frequencies. Conclusion: The findings of our study suggest that hyperlipidemia may have a role on the occurrence of sensorineural hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 112

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale