Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Near-total Larenjektomi için hasta seçimi ve Onkolojik Sonuçlar
 

Near-total Larenjektomi için hasta seçimi ve Onkolojik Sonuçlar

Cingi E., Özüdoğru E., Çaklı H., Cingi C., Keçik M.C., Gürbüz M.K.

Amaç: Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası dönemdeki bulgular ve elde edilen sağ- kalım oranlarına göre near-totallarenjektominin hangi hastalarda uygulanabileceği incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Near-totallarenjektomi uygulanan 20 hastanın (tümü erkek; ort. yaş 56.6; dağılım 35-73) tümör kontrol kartları ve hastane dosyaları retrospektif olarak incelendi. Literatürde near-totallarenjektomi uygulanan olgular araştırılarak, bizim serimizle hasta seçimi ve sağkalım açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Yirmi olgunun ikisinde tümör sinüs piriformis, 18'inde ise larenjeal yerleşimli idi. Tanı konduğunda 13 olgu T3, yedi olgu T2 evresinde idi. T2 evresinde olan olguların ikisinde, tümör sinüs piriformis yerleşimli idi. İki yıllık lökorejyonel kontrol oranı %75, iki yıllık sağkalım oranı %81.2, üç yıllık sağkalım -oranı %64.2 bulundu. Sonuç: Parsiyel larenjektomi tekniklerinin uygulanamayacağı ileri evreli larenjeal ve hipofarenjeal tümörlü hastaların bazılarında ameliyat öncesi titiz ve detaylı bir incelemeden sonra uygulanacak near-total larenjektomi bir yandan iyileşme sağlarken, diğer yandan fonasyonu korumaktadır. Near-totallarenjektomi ayrıca, bozulmuş akciğer fonksiyonları nedeniyle parsiyel larenjektomi yapılamayan olgularda, parsiyellarenjektomi sonrası önlenemeyen gıda aspirasyonu olan olgularda ve nörolojik nedenlerle ömür boyu sürebilecek gıda aspirasyonu olan olgularda fonksiyonel nedenlerle; parsiyel larenjektomiden sonra nüks gelişen olgularda ise onkolojik nedenlerle uygulanabilir.

Patient Selection for Near-total Laryngectomy and Oncologic Results

Cingi E., Özüdoğru E., Çaklı H., Cingi C., Keçik M.C., Gürbüz M.K.

Objectives: We reviewed preoperative, perioperative, and postoperative findings and the survival data to determine which patients may be appropriate for near-totallaryngectomy. Patients and Methods: We reviewed hospital records of 20 patients (all males; mean age 56.6 years; range 35 to 73 years) who underwent near- total laryngectomy. Indications for patient selection for near-total laryngectomy and survival data were evaluated in comparison with literature reports. Results: The site of the tumor was the sinus pyriformis in two, and the larynx in 18 patients. Thirteen patients had T3, seven patients had T2 tumors. The lesions were localized in the sinus pyriformis in two patients with T2 tumors. The locoregional control rate at the end of two years was 75%; two- and three-year survival rates were 81.2% and 64.2%, respectively. Conclusion: Following a detailed and meticulous investigation in the preoperative period, near-totallaryngectomy seems to be appropriate in selected patients with advanced Iaryngeal and hypopharyngeal tumors in which partial laryngectomy procedures are not considered. it may both provide cure and preserve phonation. it may also be considered for functional purposes in patients whose pulmonary functions are insufficient for partiallaryngectomy, in those in whom food aspiration is inevitable after partiallaryngectomy, and in those suffering from lifelong food aspiration due to neurologic causes, and for oncologic reasons in patients who develop local recurrences after partiallaryngectomy.

KBB İhtisas Dergisi 9-2 121

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale