Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Boyun Metastazlarının Gösterilmesinde Palpasyon, Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Karşılaştırılması
 

Boyun Metastazlarının Gösterilmesinde Palpasyon, Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Karşılaştırılması

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Topuz E., Ünlü M., Akgül G., Başak M., Çelebi İ.

Amaç: Baş-boyun kanserlerinde boyun metastazlarının gösterilmesinde palpasyon, ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı tomografinin (BT) tanısal değerleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya larenks kanserli 35 hasta (34 erkek, 1 kadın; ort. yaş 59; dağılım 35-72) alındı. Palpasyona ek olarak 17 olguda ve 27 olguda boyunlar sırasıyla USG ve BT ile değerlendirildi. Boyun diseksiyonu uygulanan hastaların histopatoloji sonuçları USG, BT ve palpasyon bulguları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Boyun lenf nodlarının değerlendirilmesinde doğruluk oranı BT ile %85, USG ile %65, palpasyon ile %80 bulundu. Ultrasonografi duyarlılığı en yüksek yöntem olmakla birlikte (% 100), özgüllüğü en düşük (%33) yöntem olarak belirlendi. En yüksek yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik oranları sırasıyla %42 ve % 10 ile USG'de ve palpasyonda elde edildi. Sonuç: Bilgisayarlı tomografinin boyun lenf nodlarının değerlendirilmesinde USG ve palpasyondan daha güvenli bir tanı aracı olduğu görüldü.

Comparison of Palpation, Ultrasound and Computed Tomography in The Evaluation of Lymphatic Neck Metastasis

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Topuz E., Ünlü M., Akgül G., Başak M., Çelebi İ.

Objectives: We evaluated the diagnostic value of palpation, ultrasonography (U8), and computed tomography (CT) in detecting neck metastasis in head and neck cancers. Patients and Methods: The study included 35 patients (34 men, 1 woman; mean age 59 years; range 35 to 72 years) with laryngeal carcinoma. In addition to neck palpation, 17 patients and 27 patients had neck examinations by U8 and CT, respectively. Histopathologic results of the neck specimens were compared with those obtained from palpation, U8, and CT. Results: The accuracy of CT, U8, and palpation in the evaluation of lymph nodes of the neck were 85%, 65%, and 80%, respectively. Ultrasonography was found to have the highest sensitivity (1 00%), but the least specificity (33%). The highest false positive and false negative results were obtained by U8 (42%) and palpation (10%), respectively. Conclusion: Computed tomography proved superior to palpation and U8 in the evaluation of neck metastasis in patients with head and neck tumors.

KBB İhtisas Dergisi 9-2 126

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale