2005

1. Servikal Bölgede Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
Castleman’s Disease Of The Cervical Region: A Case Report
2. Attik Kolesteatomlu Olgulrd Fonksiyonel Cerrahnn Uzun Dönem Sonuçlr
Long-Term Results Of Functional Surgery For Attic Cholesteatoma
3. Tavşan Modelinde Radyofrekans Yardımlı Posterior Transvers Kordotominin Uzun Dönem Sonuçları
Long-Term Results Of Radiofrequency-Assisted Posterior Transverse Cordotomy In A Rabbit Model
4. Yutma Bozukluğu Olan Hastalarda Rehabilitasyon Yöntemleri Ve Sonuçları
The Management Of Swallowing Disorders Through Rehabilitation Methods
5. Erişkin Nüfusta Horlama Yaygınlığı
The Prevalence Of Snoring In Adult Population
6. Mandibula Kırıklarında Etyoloji Ile Kırık Bölgesi Arasındaki Ilişki
The Relationship Between The Fracture Site And Etiology In Mandibular Fractures
7. Aurikülada Arteriyovenöz Fistül: Olgu Sunumu Ve Terapötik Yaklaşım
Auricular Arteriovenous Fistula: A Case Report And Therapeutic Approach
8. Nazal Kemik Hemanjiomu: Olgu Sunumu
Hemangioma Of The Nasal Bone: A Case Report
9. Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazında Pozitron Emisyon Tomografisi Ile Primer Kanserin Saptanması: Olgu Sunumu
Detection OfPrimary Carcinoma ByPositron Emission Tomog.InAn UnknownPrimary TumorWith CervicalMetastasis: ACaseReport
10. Paranazal Sinüslerin Anatomik Varyasynlrnn Bilg. Tomografi Ile Değerlendirilmesi Ve Bunların Cinsiyetle Ilişkisi
Anatomic Variations OfThe ParanasalSinuses DetectedBy Comp. Tomography And The Relationship Between Variations And Sex
11. Türkiye’de Burun Ve Paranazal Sinüs Kanserlerine Ait Epidemiyolojik Verilerin Taraması
A Review Of Epidemiologic Data On Cancers Of The Nose And Paranasal Sinuses In Turkey
12. İdyopatik Fasyal Sinir Felçli Olgularda Prednizolon Tedavisi: Açık, Randomize, Kontrollü, Prospektif Bir Çalışma
The Efficacy Of Steroids In Idiopathic Facial Nerve Paralysis: An Open, Randomized, Prospective Controlled Study
13. Horlama Ve Hafif Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Olgularda Yumuşak Damak Radyofrekans Doku Ablasyonu Uygulaması
Radiofrequency Thermal Ablation Of The Soft Palate In Patients With Snoring And Mild Sleep Apnea
14. Endoskopik Dakriosistrnstmd BikanalikülerSilikon Tüp Implantasyonn Ameliyat Başarsı Üzerine Etkisi
The Effect Of Bicanalicular Silicone Tube Implantation On The Success Rate Of Endoscopic Dacryocystorhinostomy
15. Nazal Septal Schwannoma Ve Endoskopik Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Endoscopic Surgical Management Of Nasal Septal Schwannoma: A Case Report
16. Parotis Bezinin Mukoza Ile Ilişkili Lenfoid Doku Lenfoması: Olgu Sunumu
A Case Of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma Of The Parotid Gland
17. Yenidoğanda Nadir Bir Tümör: Doğuştan Epulis
A Rare Tumor In A Newborn: Congenital Epulis
18. Bazı Topikal Otik Solüsyonların Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Assessment Of Antibacterial Activity Of Some Topical Otological Solutions
19. Alerjik Rinitli Hastlrd Deri Testi Ile Serum Eozinofilik Katyonik Protein, Nazal Eozinofili Ve Total Ige Arasndk Ilişki
TheRelationshipBetwnSkinTestResults AndSerumEosinphlcCatnc.Prot,NslEosin. AndTotal IgeValues InPatntsWith AllrgcRhnts
20. Denizli Il Merkezindeki Erişkin Nüfusta Alerjik Rinit Görülme Sıklığı
The Prevalence Of Allergic Rhinitis In The Adult Urban Population Of Denizli
21. Vazomotor Rinit Tedavisi Için Radyofrekans Uygulaması
Radiofrequency For The Treatment Of Vasomotor Rhinitis
22. C Vitamini, E Vitamini Ve Ibuprofenin Birlikte Kullanılmasının Flep Yaşamına Etkisi: Deneysel Çalışma
The Effect Of Combined Use Of Vitamin C, Vitamin E, And Ibuprofen On Flap Viability: An Experimental Study
23. Altı Olguda Baş-Boyun Pilomatriksomu
Pilomatrixoma Of The Head And Neck In Six Cases
24. YumuşkDamkt PlazmasitoidMiyoepitelyoma:İmmünhistokimyasalBulgulr IleBirlikte BirOlgu SunumuVe Literatrn GözdnGeçirlms
PlasmacytoidMyoepithelioma OfTheSoft Palate:AReview OfTheLiteratureAndReportOfA CaseWith ImmunohistochemicalFindings
25. Radyolojik Bulgularıyla Suprasternal Yerleşimli Dermoid Kist: Olgu Sunumu
Radiologic Findings Of A Congenital Suprasternal Dermoid Cyst
26. Çocuklarda Işitsel Nöropati: Tanı Ölçütleri Ve Odyolojik Test Sonuçları
Auditory Neuropathy In Children: Diagnostic Criteria And Audiological Test Results
27. Skuamöz Hücreli Larenks Kanserinde Ki-67 Ve P53 Ekspresyonu
Expression Of Ki-67 And P53 In Laryngeal Squamous Cell Carcinomas
28. Kronik Adenotonsiller Hipertrofili Hastalarda Tek Taraflı Tonsillektominin Etkinliği
The Effectiveness Of Unilateral Tonsillectomy In Chronic Adenotonsillar Hypertrophy
29. Kekemelik Başlangıcında Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi
Parental Attitudes At The Beginning Of Child’s Stuttering
30. TekTaraflı VokalKord Paralizili VeKordektomili OlgulardaIntrakordal VeyaNeokordal OtologYağ Enjeksynn Uzun Dönem Sonuçlr
Long-TermResults OfIntracordl OrNeocordl AutologsFat Injection InPatients With UnilateralVocal CordParalyss AndCordctmy
31. Lazer Yardımlı Östaki Tuboplastisi: Olgu Sunumu
Laser Assisted Eustachian Tuboplasty: A Case Report
32. Menenjite Bağlı Labirentitis Ossifikansın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları: Olgu Sunumu
Computed Tomography Findings Of Labyrinthitis Ossificans Secondary To Meningitis: A Case Report
33. Rinoserebral Mukormikozis: İki Olgu Sunumu
Rhinocerebral Mucormycosis: A Report Of Two Cases
34. İki Taraflı Nazal Polipozisle Birlikte Intranazal Schwannom: Olgu Sunumu
A Case Of Intranasal Schwannoma With Bilateral Nasal Polyposis
35. Çocukluk Çağı Akut Rinosinüzitlerinde Predispozan Faktörler Ve Bakteriyel Etkenlerin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Predisposing Factors And Bacteriologic Agents In Pediatric Rhinosinusitis
36. Dalıcı Muayenesinde Mastoid Pnömatizasyon Derecesinin Barotravmayı Öngörmedeki Değeri
The Predictive Value Of Assessing Mastoid Pneumatization In Pre-Dive Examinations
37. Vokal Kord Paralizilerinin Takibinde Larenjeal Elektromiyografinin Önemi
The Value Of Laryngeal Electromyography In The Prognosis Of Vocal Cord Paralysis
38. Amikasin Ototoksisitesinde Magnezyumun Koruyucu Etkisinin Kobaylarda Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Protective Effect Of Magnesium On Amikacin Ototoxicity By Electrophysiologic Tests In Guinea Pigs
39. İki Olguda Tiroit Bezinde Ve Tiroglossal Duktus Kistinde Eşzamanlı Papiller Karsinom
Simultaneous Existence Of Papillary Carcinoma In The Thyroid Gland And thyroglossal duct cyst in two patients
40. Aurikulada Dermatofibroma Eşlik Eden Perforan Dermatoz: Olgu Sunumu
Dermatofibroma Accompanied By Perforating Dermatosis In The Auricle: A Case Report
41. Üç Olguda Burun Ve Paranazal Sinus Mukozal Malign Melanomları
Three Cases Of Mucosal Malignant Melanoma Of The Nose And Paranasal Sinuses
42. Vertigo Ve Adli Tıp Sorunları
Vertigo and medico-legal problems
43. Burun Genişletici Bantların Ve Lokal Dekonjestanların Nazal Hava Yoluna Etkileri
The Effect Of Nasal Dilators And Local Decongestants On The Nasal Airway
44. YutmaGüçlüğü OlanHastlrn TanısındaFiberoptik EndoskopiyleYutma DeğerlndirmsVe Modifiye Baryumlu Yutma TestnnEtkinlklr
TheEffectiveness OfFiberoptic EndscpcSwallow StudyAnd ModifiedBarium Swallow StudyTechniques InDiagnosis OfDysphagia
45. Menopoz Sonrası Dönemde Kadınlarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Sıklığı Ve Egzersizin Tükürük Iga Sekresyonuna Etkisi
TheEffect OfExercise OnSalivary IgaLevels AndThe Incidence OfUpper RespiratoryTract Infections In Postmenopausal Women
46. Çekirdek Eğitim Programı Işığında Mezuniyet Öncesi KBB Eğitiminin Gözden Geçirilmesi
A Review Of Undergraduate ENT Training Programs In The Light Of The Core Education Program
47. Larenks Schwannomlu Bir Olguda Transoral Mikrolarengoskopik Yaklaşım
Transoral Microlaryngoscopic Approach For Schwannoma Of The Larynx
48. Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Basaloid Squamous Cell Carcinoma Of The Larynx: A Case Report
49. Dural Arteriovenöz Fistül Saptanan Iki Olguda Öncü Belirti Olarak Pulsatil Tinnitus
Pulsatile Tinnitus As The Presenting Symptom Of Dural Arteriovenous Fistula In Two Cases

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale