Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Yutma Bozukluğu Olan Hastalarda Rehabilitasyon Yöntemleri Ve Sonuçları
 

Yutma Bozukluğu Olan Hastalarda Rehabilitasyon Yöntemleri Ve Sonuçları

Gerek M., Çiyiltepe M.

Amaç: Yutma bozuklukları kulak burun boğaz pratiğinde sık karşılaşılan bir durumdur ve disfaji, tanı ve tedavisinde güçlüklerle karşılaşılan bir semptomdur. Bu çalışmada yutma bozukluğu olan hastalar değerlendirmeye alındı. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimize Ekim 2000-Haziran 2002 tarihleri arasında yutma sorunları nedeniyle yutma polikliniğine başvuran 280 hasta (153 erkek, 127 kadın; ort. yaş 53; dağılım 3-98 yaş) incelendi. Hastaların ayrıntılı öyküsü alındı; yutma değerlendirme anket formu ile yakınmaları değerlendirildi; kliniğimizin tanı protokolüne göre servikal oskültasyon, modifiye baryumlu yutma çalışmaları uygulandı; gerektiğinde fiberoptik endoskopik yutma, dil kökü ultrasonografisi, boyun tomografisi veya reflü açısından çift problu özofajeal pH metre çalışması da tanıya yardımcı yöntemler olarak eklendi. Bulgular: Değerlendirme sonrasında 164 hasta yutma bozukluğu tanısı ile (göllenme, prematür kaçak, penetrasyon/aspirasyon ve gecikmeli yutma) yutma rehabilitasyonu programına alındı. Disfajinin hastaların %55’inde mekanik kökenli, %32’sinde nörolojik kökenli olduğu belirlendi. Rehabilitasyon çok aşamalı olarak pozisyonlama, kıvam ayarlama, oral-motor açıklık ve kuvvetlendirme egzersizleri, yutma apereleri ve yutma teknikleri olarak uygulandı. Tedavi sonrasında 128 hasta (%78) normal yemek yemeye başladı. Sonuç: Yutma bozukluğu olan hastalarda mekanik nedenlerin de incelenmesi gerektiği kanısına varıldı.

The Management Of Swallowing Disorders Through Rehabilitation Methods

Gerek M., Çiyiltepe M.

Objectives: Swallowing disorders are commonly encountered in ENT practice, and dysphagia may present a challenge with respect to diagnosis and management. This study aimed to examine patients with swallowing disorders. Patients and Methods: The study included 280 patients (153 males, 127 females; mean age 53 years; range 3-98 years) who presented with complaints of swallowing difficulties between October 2000 and June 2002. The patients were examined according to the protocol of our department for swallowing disorders, which involved a detailed history taking, a patient questionnaire on swallowing disorders, cervical auscultation, and modified barium swallow studies. When further investigation was needed, fiber-optic endoscopic swallow studies, ultrasonic evaluation of the tongue base, neck CT, and 24-hour double-probe pH monitoring were also undertaken. Results: A diagnosis of a swallowing disorder (premature spills, pulling in the vallecula and/or pyriform sinuses, penetration and/or aspiration, and delayed swallow reflex) was made in 164 patients. Dysphagia arose from a mechanical cause in 55%, and from a neurological cause in 32%. A multiphase rehabilitation program was initiated, which included positioning, adjusting bolus consistency, oral-motor range of motion exercises, use of palatal devices and swallowing techniques. Rehabilitation resulted in normal swallowing in 128 patients (78%). Conclusion: Mechanical causes should also be sought in patients with swallowing disorders.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):10-17

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale