Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Paranazal Sinüslerin Anatomik Varyasynlrnn Bilg. Tomografi Ile Değerlendirilmesi Ve Bunların Cinsiyetle Ilişkisi
 

Paranazal Sinüslerin Anatomik Varyasynlrnn Bilg. Tomografi Ile Değerlendirilmesi Ve Bunların Cinsiyetle Ilişkisi

Karcı B., Midilli R., Erginöz E., Savaş R., Aladağ G.

Amaç: Bu çalışmada paranazal sinüsleri bilgisayarlı tomografi (BT) ile incelenen hastalarda görülen varyasyonlar ve bunların cinsiyet ile ilişkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada 464 hastanın (206 erkek, 258 kadın; ort. yaş 37.5; dağılım 4-87) paranazal sinüs BT görüntüleri incelendi. Kesin tanı konulamayan olgularda multiplanar reformat görüntüleme yöntemi kullanılarak aksiyel ve sagittal plan görüntüleri elde edildi. Özellikle dehissans varyasyonlarının değerlendirilmesinde kemik penceresinden de yararlanıldı. Paranazal sinüs varyasyonları kaynaklandığı yapıya göre sekiz alt gruba (nazal septum, etmoid hücreler, maksiller sinüs, unsinat, frontal sinüs, sfenoid sinüs, orbita ve konka) ayrılarak değerlendirildi. Varyasyonların sıklığı kadın-erkek cinsiyetler arasında karşılaştırıldı. Bulgular: En sık rastlanan anatomik varyasyonlar agger nasi hücresi (%80.4) ve orta konka pnömatizasyonu (%37) idi. En az rastlanan varyasyonlar alt konka pnömatizasyonu, etmoid çatıda kemik dehissans ile orta ve üst konka dublikasyonları idi. Kadınlarda daha sık olan frontal hipoplazi dışında (p<0.05) paranazal sinüs varyasyonlarının sıklığı açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Multiplanar reformat tekniği ile aksiyal ve sagittal planlarda alınan görüntüler şüpheli artefaktları elemek, varyasyonları daha iyi tanıyabilmek açısından yararlıdır. Gerektiğinde yumuşak doku ve kemik pencerelerini kullanmak da dehissans anomalilerini değerlendirmede kolaylık sağlar.

Anatomic Variations OfThe ParanasalSinuses DetectedBy Comp. Tomography And The Relationship Between Variations And Sex

Karcı B., Midilli R., Erginöz E., Savaş R., Aladağ G.

Objectives: In this study, we evaluated anatomic variations detected by computed tomography (CT) of the paranasal sinuses and their relationship with sex. Patients and Methods: Computed tomography scans of the paranasal sinuses of 464 patients (206 males, 258 females; mean age 37.5 years; range 4-87 years) were retrospectively analyzed. In cases requiring further investigation, axial and sagittal views were obtained using multiplanar reformatted images. Bone window images were also obtained particularly to evaluate dehiscence variations. Paranasal sinus variations were classified into eight subgroups according to their origins (nasal septum, ethmoid cells, maxillary sinus, uncinate process, frontal and sphenoid sinuses, orbit, and nasal concha). The frequency of variations was compared between male and females. Results: The most common anatomic variation was agger nasi cells (80.4%) followed by pneumatization of the middle concha (37%). The least encountered variations were pneumatization of the inferior turbinate, bony dehiscence of the etmoidal roof, and duplication of the middle and superior turbinates. The frequency of variations did not differ significantly with respect to gender (p>0.05) except for frontal hypoplasia, which was more often in females (p<0.05). Conclusion: Axial and sagittal views using multiplanar reformatted images can be helpful in eliminating artefacts and in identifying variations of the paranasal sinuses. Utilization of soft tissue and bone windows, when necessary, may facilitate evaluation of dehiscence abnormalities.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(3-4):49-56

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale