Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Endoskopik Dakriosistrnstmd BikanalikülerSilikon Tüp Implantasyonn Ameliyat Başarsı Üzerine Etkisi
 

Endoskopik Dakriosistrnstmd BikanalikülerSilikon Tüp Implantasyonn Ameliyat Başarsı Üzerine Etkisi

Han T., Yiğit Ö., Uzun H., Çakır B. Ö.

Amaç: Endoskopik dakriosistorinostomi (DSR) girişimi sırasında bikanaliküler silikon tüp uygulamasının ameliyat başarısı üzerine etkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Basit epifora ve kronik dakriosistit tanısı ile endoskopik DSR uygulanan 24 hastanın 26 gözü çalışmaya alındı. Yirmi üç gözde basit epifora, üçünde kronik dakriosistit vardı. On sekiz göze bikanaliküler silikon tüp uygulandı. Sekiz göze planlı olarak tüp uygulanmadı. Tüp uygulanan gruptaki bir olguya endoskopik sinüs cerrahisi, iki olguya da altmukozal rezeksiyon yapıldı. Silikon tüpler ortalama 4.48 ay (dağılım 7 gün-6 ay) sonra çıkartıldı. İzlem süresi ortalama 12.4 ay idi. Bulgular: Takipler sırasında epifora görülmesi açısından iki tedavi grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. Silikon tüp uygulanan 17 gözde (%94.5), tüp uygulanmayan altı gözde (%75) epifora görülmedi. Tedavi başarısı, basit epifora nedeniyle ameliyat edilen olgularda %95.7, kronik dakriosistit nedeniyle ameliyat edilen olgularda %33.3 bulundu ve aradaki fark anlamlı idi. Bir olguda punktum laserasyonu komplikasyon olarak değerlendirildi. Sonuç: Endoskopik DSR sırasında bikanaliküler silikon tüp uygulamasının ameliyat başarısı üzerine anlamlı etkisi olmaması, ameliyat maliyetini artırması ve beraberinde gelişebilecek komplikasyonlar bu uygulamanın dezavantajları olarak değerlendirildi.

The Effect Of Bicanalicular Silicone Tube Implantation On The Success Rate Of Endoscopic Dacryocystorhinostomy

Han T., Yiğit Ö., Uzun H., Çakır B. Ö.

Objectives: We evaluated operative success rates of endoscopic dacryocystorhinostomy with or without bicanalicular silicone tube implantation. Patients and Methods: Twenty six eyes of 24 patients with simple epiphora (23 eyes) or chronic dacryocystitis (3 eyes) were treated by endoscopic dacryocystorhinostomy with (18 eyes) or without (8 eyes) bicanalicular silicone tube implantation. In the implantation group, one patient underwent endoscopic sinus surgery and two patients underwent submucosal resection. The silicone tubes were removed after a mean of 4.48 months (range 7 days to 6 months). The mean follow-up period was 12.4 months. Results: During the follow-up period, no significant differences were found between the two treatment groups with respect to the occurrence of epiphora. It disappeared in 17 eyes (94.5%) and in six eyes (75%) with or without silicone tube implantation, respectively. Operative success rates were significantly different between patients with simple epiphora (95.7%) and chronic dacryocystitis (33.3%). The only complication was a punctual damage seen in one patient. Conclusion: The lack of a significantly high influence on the success rate, increased operative cost, and the risk for complications due to silicone tube insertions may be considered disadvantages of bicanalicular silicone tube implantation.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(3-4):79-82

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale