Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Alerjik Rinitli Hastlrd Deri Testi Ile Serum Eozinofilik Katyonik Protein, Nazal Eozinofili Ve Total Ige Arasndk Ilişki
 

Alerjik Rinitli Hastlrd Deri Testi Ile Serum Eozinofilik Katyonik Protein, Nazal Eozinofili Ve Total Ige Arasndk Ilişki

Pınar E., Yüksel H., Öncel S., Çallı Ç., Bolat F., Köseoğlu M.

Amaç: Bu çalışmada, alerjik rinitli hastalarda pozitif deri testi sonuçları ile serum eozinofilik katyonik protein (ECP), nazal eozinofili ve total IgE düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Deri testi pozitif bulunan alerjik rinitli 36 hastada (26 kadın, 10 erkek; ort. yaş 32.8; dağılım 17-60) serum ECP, nazal eozinofili, total IgE düzeyleri ölçüldü ve bulunan değerler sağlıklı 18 gönüllünün (15 kadın, 3 erkek; ort. yaş 30.3; dağılım 20-49) sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Ayrıca, serum ECP, nazal eozinofili, total IgE değerleri ile deri testi sonuçları arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: Otuz altı hastanın 25’i yalnızca mevsimsel, dördü yalnızca perennial, yedisi ise hem mevsimsel hem de perennial alerjenlere duyarlı idi. Hastaların 12’si bir, yedisi iki, 17’si de üç ve daha fazla alerjene duyarlı bulundu. Ortalama serum ECP düzeyi, nazal eozinofili ve total IgE düzeyi alerjik rinitli hastalarda kontrol grubuna göre yüksek bulundu (p<0.05). Bu parametreler ile duyarlı alerjen tipi ve sayısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Serum ECP, nazal eozinofili ve total IgE düzeyleri alerjik rinitli hastalarda yükselmektedir. Hastaların mevsimsel veya perennial alerjenlere karşı duyarlı olması bu parametreleri etkilememektedir.

TheRelationshipBetwnSkinTestResults AndSerumEosinphlcCatnc.Prot,NslEosin. AndTotal IgeValues InPatntsWith AllrgcRhnts

Pınar E., Yüksel H., Öncel S., Çallı Ç., Bolat F., Köseoğlu M.

Objectives: We investigated the relationship between positive skin test results and serum eosinophilic cationic protein (ECP), nasal eosinophilia, and total IgE levels in patients with allergic rhinitis. Patients and Methods: The study included 36 patients with allergic rhinitis (26 females, 10 males; mean age 32.8 years; range 17 to 60 years) and with a positive skin test result. Serum ECP, nasal eosinophilia, and serum total IgE levels were assessed and compared with a control group of 18 healthy volunteers (15 females, 3 males; mean age 30.3 years; range 20 to 49 years) and correlation was sought with skin test results. Results: Twenty-five patients were sensitive to only seasonal, four patients to only perennial, and seven patients to both seasonal and perennial allergens. Twelve patients were sensitive to one allergen, seven patients to two, and 17 patients to three or more allergens. Compared to controls, the mean serum ECP, nasal eosinophilia, and serum total IgE values were significantly higher in the patient group (p<0.05). These parameters did not show significant relationship with the type and number of allergens (p>0.05). Conclusion: Serum ECP, nasal eosinophilia, and serum total IgE levels increase in patients with allergic rhinitis. These parameters are not affected by sensitivity to seasonal or perennial allergens.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):101-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale