Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » C Vitamini, E Vitamini Ve Ibuprofenin Birlikte Kullanılmasının Flep Yaşamına Etkisi: Deneysel Çalışma
 

C Vitamini, E Vitamini Ve Ibuprofenin Birlikte Kullanılmasının Flep Yaşamına Etkisi: Deneysel Çalışma

Kargı E., Hoşnuter M., Babucçu O., Payaslı C., Ayoğlu F.

Amaç: C vitamini, E vitamini ve ibuprofenin flep canlılığı üzerindeki etkilerini incelemek üzere yapılan birçok çalışmada olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada, üç ajanın birlikte kullanılmasının deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma Planı: Ağırlığı 250-300 gram arasında değişen 60 adet Wistar cinsi sıçan grup 1 (kontrol), grup 2 (C vitamini), grup 3 (E vitamini), grup 4 (C ve E vitamini), grup 5 (ibuprofen), grup 6 (C ve E vitamini ve ibuprofen) olmak üzere altı eşit gruba ayrıldı. Ketamin anestezisini takiben sıçanların sırtlarındaki 3x10 cm boyutlarında kaudal tabanlı ters McFarlane flebi kaldırıldı. Daha sonra flepler kendi yerlerine dikildi ve yedi gün boyunca günde bir kez olmak üzere gruplara göre kullanılan ajanlar intraperitoneal olarak verildi. Ameliyat sonrası yedinci günde tüm gruplarda canlı flep alanı hesaplandı. Bulgular: Canlı flep alanının toplam flep alanına oranı grup 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’da sırasıyla %58.0, %68.1, %61.4, %73.4, %69.1 ve %80.5 bulundu. Flep canlılığı, C vitamini, E vitamini ve ibuprofenin birlikte kullanıldığı grupta, diğer bütün gruplara göre anlamlı derecede fazlaydı (p<0.05). Sonuç: C ve E vitaminlerinin birlikte verilmesi tek başına kullanılmalarına göre flep canlılığını artırmaktadır; ancak, en yüksek yarar bu vitaminlere ibuprofenin eklenmesiyle sağlanmaktadır.

The Effect Of Combined Use Of Vitamin C, Vitamin E, And Ibuprofen On Flap Viability: An Experimental Study

Kargı E., Hoşnuter M., Babucçu O., Payaslı C., Ayoğlu F.

Objectives: Many studies have been carried out to investigate the individual effects of vitamin C, vitamin E, and ibuprofen on flap viability, with favorable results. This study aimed to determine the effect of combined use of these agents on flap viability. Design and Methods: Sixty Wistar rats weighing 250-300 grams were divided into six groups, equal in number, to receive saline solution (group 1, control), vitamin C (group 2), vitamin E (group 3), vitamin C and E (group 4), ibuprofen (group 5), and vitamin C, vitamin E, and ibuprofen (group 6). Following ketamine anesthesia, a caudally based reverse McFarlane flap on the back of the rats, 3x10 cm in size, was elevated and sutured back. The agents were administered intraperitoneally once daily for seven days, after which viable flap areas were estimated. Results: The percentages of the viable area of the flaps in groups 1, 2, 3, 4, 5, and 6 were 58.0%, 68.1%, 61.4%, 73.4%, 69.1%, and 80.5%, respectively. The use of vitamin C, vitamin E, and ibuprofen in combination resulted in a significantly greater flap viability compared to individual uses. Conclusion: Administering vitamin E and vitamin C together has a greater effect on flap viability than used alone; however, the benefit is the greatest with the addition of ibuprofen.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):116-120

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale