Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Skuamöz Hücreli Larenks Kanserinde Ki-67 Ve P53 Ekspresyonu
 

Skuamöz Hücreli Larenks Kanserinde Ki-67 Ve P53 Ekspresyonu

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Çallı A., Demirtaşoğlu F.

Amaç: Bu çalışmada, skuamöz hücreli larenks karsinomlarında p53 tümör baskılayıcı gen ve Ki-67 antigen ekspresyonunun diğer konvansiyonel prognostik parametrelerle ilişkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Skuamöz hücreli larenks karsinomu tanılı 37 hastanın (34 erkek, 3 kadın; ort. yaş 57.2; dağılım 35-75) ameliyat örneklerinde Ki-67 ve p53 ekspresyonu araştırıldı. İmmünperoksidaz tekniği ve monoklonal antikorlar kullanılarak, hastalara ait rutin fikse frozen ve parafine gömülü doku kesitleri immünhistokimyasal analiz yöntemiyle değerlendirildi. Bulgular: Histolojik derecelendirmede tümörler beş olguda iyi, 24 olguda orta, sekiz olguda ise kötü diferansiye olarak belirlendi. On olguda lenf nodu metastazı izlenirken, vasküler invazyon dokuz, sinir invazyonu 15 olguda görüldü. p53 pozitifliği 15 olguda (%40.5), Ki-67 ekspresyonu ise 31 olguda (%83.8) saptandı. Ki-67 ekspresyonu lenf nodu metastazı olanlarda daha yüksek oranda saptanırken, ilişki anlamlı bulunmadı. Ki-67 ve p53 ekspresyonu ile konvansiyonel prognostik faktörler arasındaki ilişki anlamlı bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışma verileri p53 ve Ki-67’nin skuamöz hücreli larenks karsinomlarında prognostik parametrelerle ilişkisi olmadığını göstermektedir.

Expression Of Ki-67 And P53 In Laryngeal Squamous Cell Carcinomas

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Çallı A., Demirtaşoğlu F.

Objectives: The aim of this study was to investigate the expression of p53 tumor suppressor gene and Ki-67 antigen in laryngeal squamous cell carcinoma and its relation to conventional prognostic indicators. Patients and Methods: p53 and Ki-67 expressions were evaluated in surgical specimens of 37 patients (34 males, 3 females; mean age 57.2 years; range 35 to 75 years) with squamous cell carcinoma of the larynx. Immunohistochemical studies were performed in routinely fixed and paraffin-embedded tissue sections using the immunoperoxidase technique and monoclonal antibodies. Results: The tumors were well-, moderately, and poorly differentiated in 5, 24, and 8 patients, respectively. Ten patients had lymph node metastasis, nine patients had vascular invasion, and 15 patients had neural invasion. Ki-67 and p53 nuclear staining was detected in 31 (83.8%) and 15 (40.5%) tumors, respectively. The incidence of Ki-67 expression was higher in patients with lymph node metastasis, but this did not exhibit significance. Neither p53 nor Ki-67 immunoexpression was in significant association with conventional clinicopathological parameters (p>0.05). Conclusion: These data indicate that p53 and Ki-67 are not correlated with conventional prognostic parameters in squamous cell carcinoma of the larynx.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):9-13

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale