Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » TekTaraflı VokalKord Paralizili VeKordektomili OlgulardaIntrakordal VeyaNeokordal OtologYağ Enjeksynn Uzun Dönem Sonuçlr
 

TekTaraflı VokalKord Paralizili VeKordektomili OlgulardaIntrakordal VeyaNeokordal OtologYağ Enjeksynn Uzun Dönem Sonuçlr

Kıyak E., Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Emin H., Enöz M.

Amaç: Tek taraflı vokal kord paralizilerinde ve larengofissür kordektomi defektlerinde otolog yağ enjeksiyonunun uzun dönem etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Tek taraflı vokal kord paralizili (n=11) ve kordektomi skar dokulu (n=10) toplam 21 hastaya (16 erkek, 5 kadın; ort. yaş 57; dağılım 24-72) otolog yağ enjeksiyonu uygulandı. Fonatuar fonksiyonlar, bilgisayarlı akustik analizler ve videolarengostroboskopik bulguların yanı sıra otolog yağ enjeksiyonunun yutma bozukluğu üzerine etkinliği değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 14 ay (dağılım 10-22 ay) idi. Bulgular: On dört hastada ses kalitesi ameliyat öncesine göre daha iyi idi. Üç hastada erken dönem, ikisinde geç dönemde glottik yetersizlik semptomları tekrarladı. Fonatuar fonksiyonlarda jitter ve efor dışında tüm parametrelerde anlamlı düzelme vardı (p<0.05). Videolarengostroboskopide glottik kapanma oranında anlamlı düzelme görülürken mukozal dalgalanmada düzelme görülmedi. Yutma bozukluğu olan 18 hastanın 15’inde aspirasyon semptomları düzeldi. Tek taraflı vokal kord paralizili hastaların sonuçları kordektomi defektli hastalara göre daha iyi idi. Sonuç: Otolog yağ enjeksiyonu, kordektomi skar dokusu veya tek taraflı vokal kord paralizisine bağlı glottik yetersizliği olan hastalarda etkili bir yöntemdir.

Long-TermResults OfIntracordl OrNeocordl AutologsFat Injection InPatients With UnilateralVocal CordParalyss AndCordctmy

Kıyak E., Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Emin H., Enöz M.

Objectives: We investigated the long-term results of autologous fat injections for unilateral vocal cord paralysis and laryngofissure and cordectomy defects. Patients and Methods: We evaluated the efficacy of autologous fat injections in 21 patients (16 males, 5 females; mean age 57 years; range 24 to 72 years) with unilateral vocal cord paralysis (n=11) and cordectomy defects (n=10) in the light of computed acoustic analysis, phonatory functions, and videolaryngostroboscopic findings and the effect of injections on swallowing. The mean follow-up was 14 months (range 10 to 22 months). Results: Voice quality improved in 14 patients. Glottic insufficiency recurred in three patients in the early period, and in two patients in the late period. Phonatory functions showed significant improvement in all parameters except for jitter and functional interference (p<0.05). Videolaryngostroboscopy showed significant improvement in glottic closure, but mucosal waves remained unchanged. Of 18 patients with swallowing disorders, aspiration symptoms improved in 15 patients. Patients with unilateral vocal cord paralysis had better results compared to those with cordectomy defects. Conclusion: Autologous fat injections may be considered effective in patients with cordectomy defects or unilateral vocal cord paralysis.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):22-29

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale