Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Çocukluk Çağı Akut Rinosinüzitlerinde Predispozan Faktörler Ve Bakteriyel Etkenlerin Değerlendirilmesi
 

Çocukluk Çağı Akut Rinosinüzitlerinde Predispozan Faktörler Ve Bakteriyel Etkenlerin Değerlendirilmesi

Başak S., Eyigör H.

Amaç: Bu çalışmada, çocukluk çağında görülen akut rinosinüzitlerde predispozan faktörler ve mikrobiyolojik etkenler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya akut rinosinüzitli toplam 76 hasta (47 kız, 29 erkek; ort. yaş 10.2; dağılım 4-18) alındı. Hastaların tümünden ayrıntılı öykü alındı. Nazal endoskopiyi de içeren kulak burun boğaz muayenesine alerji testi, Waters grafisi, orta meatus aspirasyon kültürü de eklendi. Bulgular: Başlıca yakınmalar burun tıkanıklığı (%92.1), burun akıntısı (%89.4) ve baş ağrısı (%51.3) idi. Alerji öyküsü olan 23 hastanın (%30.3) dokuzunda alerji testleri pozitif sonuç verdi. Otuz dokuz hastada (%51.3) sekonder, ikisinde ise (%2.6) primer sigara kullanımı öyküsü vardı. On altı hastada (%21.1) septum deviyasyonu, 25’inde (%32.9) koanaları tamamen tıkayan büyük adenoid doku saptandı. Water’s grafisinde 69 hastada (%93.2) patoloji görüldü. Orta meatus aspirasyon kültüründe 51 hastada (%67.1) etken izole edildi. Bunlar 23 hastada (%41.1) Streptococcus pneumoniae, 17’sinde (%30.4) Haemophilus influenzae, sekizinde (%14.2) beta-hemolitik streptokok idi. Tedaviye 31 hastada (%40.8) ampisilin-sulbaktam, 20’sinde (%26.3) lorakarbef, 13’ünde (%17.1) amoksisilin-klavulanat ile başlandı. Bir yıllık izlem sonunda 12 hastada (%15.8) nüks görüldü. Adenoid doku büyüklüğünün ve alerjinin tedavi başarısı üzerine anlamlı bir etkisi saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Sigara, koana ağzını tıkayan adenoid doku, anatomik varyasyonlar ve alerji en sık görülen olası predispozan faktörlerdi. Bakteriyolojik olarak en sık görülen patojenler S. pneumoniae ve H. influenzae idi.

Evaluation Of Predisposing Factors And Bacteriologic Agents In Pediatric Rhinosinusitis

Başak S., Eyigör H.

Objectives: This study was conducted to investigate the predisposing factors and bacteriologic agents of acute rhinosinusitis in children. Patients and Methods: The study included 76 patients (47 girls, 29 boys; mean age 10.2 years; range 4 to 18 years) with acute rhinosinusitis. Following a detailed history, the patients were investigated by otolaryngologic examination including nasal endoscopy, allergy tests, Water's graphy, and aspiration cultures from the middle meatal region. Results: The leading complaints were nasal obstruction (92.1%), rhinorrhea (89.4%), and headache (51.3%). Allergy tests were positive in nine of 23 patients (30.3%) with a history of allergy. Concerning smoking, 39 patients (51.3%) had a secondary, two patients (2.6%) had a primary history. Sixteen patients (21.1%) had septal deviation, and 25 patients (32.9%) had benign adenoid tissue obstructing choanal spaces. Water’s graphies showed pathology in 69 patients (93.2%). Cultures were positive in 51 patients (67.1%), with Streptococcus pneumoniae in 23 (41.1%), Haemophilus influenzae in 17 (30.4%), and beta-hemolytic streptococci in eight patients (14.2%). Treatment was comprised of ampicillin-sulbactam in 31 (40.8%), loracarbef in 20 (26.3%), and amoxicillin-clavulanate in 13 (17.1%) patients. After a year follow-up, recurrence was detected in 12 patients (15.8%). No significant effect of the size of adenoid tissue and allergy was found on the success of treatment (p>0.05). Conclusion: Smoking, choanal obstruction by the adenoid tissue, anatomical variations, and allergy were the most frequent predisposing factors, while S. pneumoniae and H. influenzae were the commonest pathogens.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):49-55

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale