Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Vokal Kord Paralizilerinin Takibinde Larenjeal Elektromiyografinin Önemi
 

Vokal Kord Paralizilerinin Takibinde Larenjeal Elektromiyografinin Önemi

Özkaptan Y., Gerek M., Akçam T., Köse M., Ulaş Ü.H.

Amaç: Larenjeal elektromiyografinin (EMG) vokal kord paralizili hastaların izlenmesindeki değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Vokal kord paralizisi saptanan 40 hastanın (10 kadın, 30 erkek; ort. yaş 32; dağılım 18 -61) tiroaritenoid ve krikotiroid kaslarının EMG ile takibi yapıldı. Semptomların başlangıcından sonra 1-3 ay arasında başvuran hastalar (n=14) birinci grupta, 12 aydan sonra başvuran hastalar (n=26) ikinci grupta incelendi. Elektromiyografi grup 1’de bir yıl boyunca üç ayda bir; grup 2’de üçüncü ve altıncı aylarda tekrarlandı. Bulgular: Birinci grupta ilk EMG incelemelerinde toplam 21 larenjeal sinirde polifazik reinnervasyon potansiyeli ve parsiyel aksonal dejenerasyon ile uyumlu bulgular saptandı. Bu olgularda geri dönüşüm beklendi. Tekrarlanan EMG incelemelerinde bunların 17’sinde normal sonuçlar elde edildi. Buna göre, prognostik tahmin oranı %80.9 (17/21) bulundu. İkinci grupta hiçbir olguda reinnervasyonu düşündürecek polifazik potansiyel kaydı veya motor ünit potansiyeli saptanmadı. Birinci grupta yer alan hastalarda en erken düzelme dördüncü ayda, en geç düzelme ise 11. ayda (ort. 6.4 ay) gözlendi. İkinci grupta yer alan hastalar semptomlarının başlangıç tarihinden itibaren en az 18 ay süresince izlendi ve hiçbir hastada klinik ve elektrofizyolojik iyileşme saptanmadı. Sonuç: Erken dönemde, EMG’nin vokal kord paralizilerinin prognozunun tahmin edilmesinde oldukça doğru bilgi sağlayabilen bir yöntem olduğu görüldü.

The Value Of Laryngeal Electromyography In The Prognosis Of Vocal Cord Paralysis

Özkaptan Y., Gerek M., Akçam T., Köse M., Ulaş Ü.H.

Objectives: We investigated the value of laryngeal electromyography (EMG) in monitoring patients with vocal cord paralysis. Patients and Methods: Cricothyroid and thyroarytenoid muscles of 40 patients (10 females, 30 males; mean age 32 years; range 18 to 61 years) with vocal cord paralysis were monitored with laryngeal electromyography. The patients were divided into two groups according to time to presentation after symptom onset, i.e. within 1-3 months (group 1; n=14), and after at least 12 months (group 2; n=26). Electromyography was repeated every three months in group 1, and in the third and sixth months in group 2. Results: Initial EMG examinations showed polyphasic reinnervation potentials and partial axonal degeneration in 21 laryngeal nerves in group 1. Recovery was expected in these patients. Repeat EMGs revealed normal findings in 17 laryngeal nerves, yielding a prognostic estimation of 80.9% (17/21). In group 2, none of the patients demonstrated polyphasic potentials or motor unit potentials suggesting reinnervation on admission. The earliest and latest recoveries were observed in the fourth and eleventh months (mean 6.4 months) in group 1, respectively. However, group 2 patients were followed-up for at least 18 months after the onset of their symptoms and none manifested clinical and electrophysiologic improvement. Conclusion: Our data suggest that EMG is a useful technique in the estimation of prognosis of patients presenting in the early period of vocal cord paralysis.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):62-69

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale