2006

1. Kronik Farenjitli Hastalarda Psikiyatrik Hastalık Profili
Psychiatric Disorder Profile In Patients With Chronic Pharyngitis
2. Enoftalminin Düzeltilmesi Için Alternatif Bir Yaklaşım: Derin Lateral Orbita Girişimi
An Alternative Method For The Correction Of Enophthalmos: Deep Lateral Orbital Approach
3. Alerjik Rinitli Hastlrd Serum Ve Nazal Eozinofilik Katyonik Proteinin Immünoterapi Etkinliğinin Değerlndrlmsndk Rolü
TheUse OfSerum AndNasal EosnphlcCatincPro. InTheEvalutn OfThe EffectvnssOf Immunotherapy InPatients WithAllergicRhinitis
4. Kronik Süpüratif Otitis Medialı Hastalarda Orta Kulak Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar Ve Antbytk Duyarlılıkları
Micrrgansms IsoltdFromMiddle EarCultures AndTheir AntibctrlSusceptibility InPatientsWith ChronicSuppurtv OtitisMedia
5. Sağırlar Okulunda Etyolojiye Yönelik Bir Çalışma Ve Radyolojik Bulgular
An Etiological Study In A School For The Deaf And Radiological Findings
6. Parotis Bezi Non-Hodgkin Lenfoması
Non-Hodgkin’s Lymphoma Of The Parotid Gland
7. ObstrktfUyku ApnsOlan Hastld İkiEndskpk MuaynYöntemnnKarşltrlms:MüllerManevrası VeUyku SırasndFiberoptikFarengoskopi
ComprsnOfTwo EndscpcExamintnMethods,TheMullerManeuverAndFibrptc PhryngscpyDuringSleep, İnPatientsWith ObstrctvSleepApnea
8. KobayTimpanik Membranındaİnsizyonel MiringotomiSonrasıUygulanan 5-FlorourasilinMiringotominin Kapanma Süresine Etkisi
TheEffect OfTopical ApplicationOf 5-Fluorouracil OnPatency TimesAfterİncisional Myringotomy OfGuinea PigTympanicMembrane
9. Posterior Etmoid Sinüste Alışılmadık Bir Yabancı Cisim: Bilye
An Unusual Foreign Body: A Ball Bearing İn The Posterior Ethmoid Sinus
10. Çocukluk Çağının Periferal Vestibüler Hastalıkları:Üç Olgu Sunumu
Childhood Peripheral Vestibular Disorders: A Report Of Three Cases
11. İnsan Temporal Kemik Laboratuvarı Prosedürleri:Genel Bir Bakış
A General Review On The Procedures İn A Human Temporal Bone Laboratory
12. MeniereHastalğnd İntratimpanikTedavi: GentamisinVe DeksametaznnVertigo KontrolüVe İşitme Üzerine Etkisi
Intratympanic Treatment İn Meniere’s Disease: The Effect OfGentamicin And Dexamethasone OnVertigo ControlAndHearing
13. Temporomandibüler Eklem Hastalıklarında Kulakla İlgili Semptomlar
Ear Symptoms Accompanying Temporomandibular Joint Diseases
14. Guinea Pigde Propilen Glikol İle Oluşturulan Otitis Mediada Sistemik Prednisolonun Etkisi
The Effect Of Systemic Prednisolone On Propylene Glycol-İnduced Otitis Media İn Guinea Pig
15. Tiroid Tümörüne Benzeyen Trakeal Adenoid Kistik Karsinom
Tracheal Adenoid Cystic Carcinoma Presenting As A Thyroid Tumor
16. Parsiyel Larenjektomiden Sonra Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu
Tracheobronchial Foreign Body Aspiration Following Partial Laryngectomy: A Case Report
17. Larengotrakeoplasti İçin OtojenKartilaj GreftlerininKullanımı:İki TekniğinVe İkiTürGreftin KarşılaşırldğDeneyselÇalşm
ExperimentlAutogens CartilaginsGraftsForLaryngotracheoplasty: AComparsn OfTwoTechniques AndTwoDifferent TypesOfGrafts
18. KartilajPerikondriyal KompozitGreft Ve TemporalFasya GreftTimpanoplastilerinde İşitme Ve İyileşme SonuçlarnnKarşılştrlms
ComparsnBetwn TympanplstsWith Cartilage-Perichondrm CompstGraftAndTemprlFascia GraftİnTerms OfHearingLevelsAndHealing
19. İyatrojenik Nazal Meningosel: Bir Reküren Menenjit Nedeni
Iatrogenic Nasal Meningocele: A Cause Of Recurrent Meningitis
20. Petröz Kemik Lezyonları
Petrous Bone Lesions
21. Nazal Poliplerin Karyometrik İncelemesi
Karyometric Analysis Of Nasal Polyps
22. Kraniofasiyal Fibröz Displazili Bir Olguda Nadir Bir Bulgu: Frontoetmoidal Sinüs Mukoseli
Frontoethmoidal Sinus Mucocele As A Rare Finding İn A Patient With Craniofacial Fibrous Dysplasia
23. Frontal Bölge Kafa Tabanında Malign Sinir Kılıfı Tümörü İçin Endonazal Yaklaşım
Endonasal Approach For Frontobasal Malignant Nerve Sheath Tumor: A Case Report
24. Timpanik Membran Greftlemesinde Sirkümferensiyel Subanüler Yöntem: İlk Sonuçlar
Circumferential Subannular Grafting Technique In Tympanoplasty: Preliminary Results
25. MaksllrVe EtmoidSinüslrdn IzoleEdiln StreptkkPnömoni,StreptkkViridans Ve AGrubu HemolitikStreptkk’ların AntibytkDirnçlr
AntbSensitvtsOfStreptcccsPneumoniae,ViridansStreptcci AndGroup AHemolyticStreptcci IsolatedFromTheMaxillry AndEthmdSinus
26. Gürültüye Bağlı Işitme Kaybında Magnezyumun Koruyucu Etkisi
The Protective Effect Of Oral Magnesium Supplement On Noise-Induced Hearing Loss
27. Sfenoid Sinüsün Izole Inverted Papillomu: Olgu Sunumu
Isolated Inverted Papilloma Of The Sphenoid Sinus: A Case Report
28. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi
Postoperative Pain Management In Clinics Of Otolaryngology
29. Rekürren Sekretuar Otitis Media’lı Erişkin Hastalarda Atopi Insidansının Phadiatop® ile araştırılması
The Incidence Of Atopy In Adults With Recurrent Secretory Otitis Media: Screening With Phadiatop®
30. Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Yaklaşım
Transnasal Endoscopic Approach In Choanal Atresia
31. Alt Konkadan Kaynaklanan Nazal Polipozisi Taklit Eden Koanal Polip
Choanal Polyp Originated From The Inferior Turbinate Presenting As Nasal Polyposis
32. Parotis Bezinin Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu
Kimura’s Disease Of Parotid Gland: A Case Report
33. Serebral Palsili Çocuklarda Hipersalivasyon Tedavisinde Botulinum Toksin-A Uygulaması
The Efficacy Of Botulinum Toxin-A In The Treatment Of Hypersalivation In Children With Cerebral Palsy
34. Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjik Deri Pozitifliği Ile Nazal Smear’deki Eozinofilinin Karşılaştırılması
Comparison Of Nasal Smear Eosinophilia With Skin Prick Test Positivity In Patients With Allergic Rhinitis
35. Endoskopik Sinonazal Tümör Rezeksiyonu
Endoscopic Removal Of Sinonasal Tumors
36. Orta Kulak Mukozasının Primer Malign Melanomu: Olgu Sunumu
Primary Malignant Melanoma Of The Middle Ear Mucosa: A Case Report
37. Nazal Septumdan Kaynaklanan Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Squamous Cell Carcinoma Originating From The Nasal Septum: A Case Report
38. Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Disfoni Değerlendirilmesi
Evaluation Of Dysphonia In Partial Laryngectomy Patients
39. Oral Kavite Kanserlerinde Prognostik Faktörler Ve Sağkalım Oranları
Prognostic Factors And Survival Rates In Oral Cavity Cancers
40. Dış Kulak Yolunda Kistik Lezyon Olarak Görülen Kondroid Syringoma
Chondroid Syringoma Of The External Ear Canal Presenting As A Cyst
41. Nazal Septal Kist: Olgu Sunumu
Nasal Septal Cyst: A Case Report
42. Sfenokoanal Polibin Endoskopik Cerrahisi
Endoscopic Surgery Of Sphenochoanal Polyp
43. Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Anjiyogenez Ve P53 Geni Ile Ilişkisi
TheCorrelation OfVascular EndothelialGrowth FactorWith AngiogenesisAnd P53 Gene InLaryngeal SquamousCellCarcinoma
44. Maksillofasiyal Kırıklarda Foley Kateter Balonunun Kullanımı
Foley Balloon Placement For Maxillofacial Fractures
45. Sfenoid Sinüs Multipl Miyelomu: Olgu Sunumu
Multiple Myeloma Of The Sphenoid Sinus: A Case Report
46. Mandibula Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu
Aneurysmal Bone Cyst Of The Mandible: A Case Report
47. Bilg. Tomografi SanalLarengoskopi:LarenksKanserinde OtolarengolojikMuayene IleRadyolojik Değerlendirmnn Karşılaştrms
ComptdTomgrphy VirtualLaryngoscopy: ComparisonBetwn RadilgcalAndOtolaryngological EvaluationsForLaryngealCarcinoma
48. Koklear Implantasyonun Ses Gelişimi Üzerine Etkisi
The Effect Of Cochlear Implantation On Voice Development
49. Komposit Çokkırıklı Osteoperiostal Flep Ile Mastoid Kavite Obliterasyonu Ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonu: Ön Çalışma
ExternlAudtry CanalReconstrctn AndMastd CavityObliteratnWithCompste Multi-FracturedOsteoperiostl Flap: APrelimnryStdy
50. Orta Kulakta Aberan Internal Karotid Arter: Olgu Sunumu
Aberrant Internal Carotid Artery In The Middle Ear: A Case Report
51. BirlşkYada Kompozit Oromndiblr Defektlrn FibulOsteosptktnz FleplRekonstrksynnd Intraoprtf PlanlmVe FlepYerlştrmPrensplr
IntraoperativePlanning And InsetPrinciples OfFibula OsteoseptocutnsFlap InCompound OrCompost OromandblrDefectReconstrctn
52. Transkanal Kelebek Kartilaj Timpanoplasti
Transcanal Butterfly Cartilage Tympanoplasty
53. Ani Işitme Kayıplı Hastaların Transkraniyal Doppler Ultrasonografi Ile Değerlendirilmesi
Assessment Of Patients With Sudden Hearing Loss By Transcranial Doppler Ultrasonography

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale