Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » MaksllrVe EtmoidSinüslrdn IzoleEdiln StreptkkPnömoni,StreptkkViridans Ve AGrubu HemolitikStreptkk’ların AntibytkDirnçlr
 

MaksllrVe EtmoidSinüslrdn IzoleEdiln StreptkkPnömoni,StreptkkViridans Ve AGrubu HemolitikStreptkk’ların AntibytkDirnçlr

Keleş E., Aral M., Alpay C.

Amaç: Kronik sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi hastaların sinüslerinden alınan kültür materyallerinden izole edilen Streptokok pnömoni, Streptokok viridans, A grubu hemolitik streptokok’ların antibiyotik dirençleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, kronik sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 93 hasta (63 erkek, 30 kadın; ort. yaş 36±17.47; dağılım 19-68) alındı. Cerrahi girişim öncesi nazal mukoza, deri ve komşu yapılar olası bir kontaminasyonu önlemek amacıyla povidone-iodine solüsyonuyla temizlendi. Tüm hastalardan povidone-iodine solüsyonu uygulamadan önce ve sonra burun sürüntü örnekleri alındı. Ameliyat sırasında da etmoid sinüsten ve maksiller sinüs ostiumundan kültür için materyal alındı. Kültürlerde izole edilen Streptokok pnömoni, Streptokok viridans ve A grubu hemolitik streptokok’lara antibiyotik duyarlılık testleri yapıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi burun sürüntü kültürlerinden povidone-iodine solüsyonu uygulamadan önce 58 hastadan (%62.3) 72 aerop bakteri üremesi olurken, povidone-iodine solüsyonu uygulandıktan sonra alınan kültürlerde 12 hastadan (%12.9) toplam 16 izolasyon oldu. Ameliyat sırasında maksiller sinüslerden alınan kültürlerde hastaların %95.6’sında (89/93), etmoid sinüsten alınan kültürlerde ise %91.3’ünde (85/93) mikroorganizma izole edildi. Her iki sinüste de en sık izole edilen mikroorganizma koagülaz negatif stafilokok, ikinci sıklıkta viridans streptokok’lar daha sonra sırasıyla koagülaz pozitif stafilokok, Streptokok pnömoni ve A grubu hemolitik streptokok idi. İzole edilen viridans streptokok suşunun %33.3’ü tetrasikline, %23.8’i kloramfenikole, %19.04’ü penisiline dirençli bulunurken, A grubu hemolitik streptokok suşunun tümü penisilin, ofloksasin, seftriakson, sefepime duyarlı, %50’si eritromisin ve kloramfenikole, tamamı tetrasikline dirençli bulundu. İzole edilen Streptokok pnömoni suşlarının %25’i pensiline, %66.6’sı trimetoprim/sülfametoksazole, %41.6’sı eritromisine, %58.3’ü tetrasikline, %33.3’ü kloramfenikole ve %16.6’sı rifampine dirençliydi. İzole edilen suşların tümü vankomisine duyarlıydı. Sonuç: Kronik sinüzitli hastalardan sık olarak izole edilen Streptokok pnömoni, viridans streptokok’lar ve A grubu hemolitik streptokok’ların antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılmasının, klinikte uygulanacak ampirik tedavinin seçilmesinde ve kronik sinüzitli hastalarda viridans streptokok’ların tedavide göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz.

AntbSensitvtsOfStreptcccsPneumoniae,ViridansStreptcci AndGroup AHemolyticStreptcci IsolatedFromTheMaxillry AndEthmdSinus

Keleş E., Aral M., Alpay C.

Objectives: To investigate antibiotic sensitivities of Streptococcus pneumoniae, Viridans streptococci and Group A hemolytic Streptococci isolated from the culture materials obtained from the sinuses of patients undergoing functional endoscopic sinus surgery due to chronic sinusitis. Patients and Methods: We recruited 93 patients (63 males, 30 females; mean age 36±17.47; range 19 to 68 years) who were undergoing functional endoscopic sinus surgery due to chronic sinusitis into this study. Before the surgical intervention, in order to eliminate a possible contamination from skin and neighboring structures, nasal mucosa was cleansed with povidone-iodine solution. Nasal smear samples were obtained from all the patients before and after applying povidone-iodine solution. Streptococcus pneumoniae, Viridans streptococci and Group A hemolytic Streptococci that were isolated from the cultures were tested for antibiotic sensitivity. Results: In the preoperative nasal smear cultures, total number of anaerobic bacteria isolated from 58 patients (62.3%) before applying povidone-iodine was 72, following the application of povidone-iodine a total of 16 microorganisms were identified from 12 (%12.9) patients. Microorganisms were isolated from 95.6% (89/93) of the samples obtained from maxillary sinuses and 91.3% (85/93) of the samples obtained from ethmoid sinuses. The most commonly identified microorganisms from both sinuses were coagulase (-) staphylococcus followed by Viridans streptococci, coagulase (+) staphylococcus, Streptococcus pneumoniae and Group A hemolytic streptococci. For the Viridans streptococcal strains that were isolated, 33.3% were resistant to tetracycline, 23.8% to chloramphenicol, and 19.04% to penicillin. A hemolytic streptococci strains were sensitive to penicilin, ofloxacine, ceftriaxone and cefepime in all groups; however they had 50% resistance to eritromycin and chloramphenicol and 100% resistance to tetracycline. The resistance pattern of the isolated Streptococcus pneumoniae strains were as follows: 25% to penicillin, 66.6% to trimethoprim/sulphometaxazole, 41.6% to eritromycin, 58.3% to tetracycline, 33.3% to chloramphenicol and 16.6% to rifampin. All of the isolated strains were sensitive to vancomycin. Conclusion: We suggested that identification of the strains that are resistant to penicillin and other antibiotics is an important tool for choosing the empirical treatment to the Streptococcus pneumoniae, Viridans streptococci and group A hemolytic streptococci in clinical practice. Viridans streptococci which were frequently isolated from chronic sinusitis patients should be kept in mind.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):18-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale