Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi
 

Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Ameliyat Sonrası Ağrı Tedavisi

Yavuz H., Özlüoğlu L. N., Yılmazer C., Erkan A.N., Yılmaz İ., Gencay S., Çağıcı C. A., Şener M., Çalışkan E.E.

Amaç: Ağrı tedavisinde kullanılan altı ilacın kulak burun boğaz ameliyatlarından sonraki etkinlikleri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışma kapsamına 120 (63 kadın, 57 erkek; ort. yaş 36; dağılım 18-76) yetişkin hasta alındı. Tüm hastalara aynı anestezi yöntemi uygulandı. Hastalar rastgele 20’şerli gruplara ayrılarak, ameliyat sonrası altıncı saatten itibaren ağrısı olanlara naproksen sodyum, meloksikam, rofekoksib, parasetamol, dipiron ya da etodolak uygun dozlarda verildi. Ağrı kesici tabletler verilmeden önce ve verildikten sonra görsel anolog skala (visual analog scale (VAS), 0-99 mm) ve sayısal değerleme ölçeği (numerical rating scale (NRS), 0-10 puan) ile ilaçların analjezik güçleri sorgulandı. İstatistik yöntem olarak varyans analizi (ANOVA), Paired t-test, Kruskal-Wallis, Student t-test kullanıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: İlaç verilmeden önceki değerleri karşılaştırıldığında tüm gruplar benzer VAS oranlarına sahipti (p>0.05). Her gurubun ilaç verildikten sonraki VAS değerlerine bakıldığında yalnızca naproksen sodyum (p=0.020) ve meloksikam (p=0.001) grubunun VAS değerlerinin anlamlı olarak değiştiği görüldü. Sayısal değerleme ölçeğinin değerleri karşılaştırıldığında, tüm ilaçların NRS değerlerini anlamlı olarak değiştirdiği, grupların birbiriyle karşılaştırılması sonucunda aralarında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0.05). Sonuç: Kullanılan altı farklı ilacın ameliyat sonrası ağrıyı kesmede NRS skorları bakımından bütün ilaçların etkili oldukları görüldü, ancak VAS skorlarına bakıldığında naproksen sodyum ve meloksikamın yetişkin hastalarda ameliyat sonrası dönemde kullanılmasının ağrıyı azaltma açısından diğer ilaçlardan daha etkili olduğu saptandı. İlaçlar arasında güvenilirlik ve tolerabilite açısından farklılık görülmedi.

Postoperative Pain Management In Clinics Of Otolaryngology

Yavuz H., Özlüoğlu L. N., Yılmazer C., Erkan A.N., Yılmaz İ., Gencay S., Çağıcı C. A., Şener M., Çalışkan E.E.

Objectives: To investigate the pain relieving efficacy of six agents which are used in postoperative pain management after otolaryngologic operations. Patients and Methods: 120 adult patients (63 females, 57 males; mean age 36; range 18 to 76 years) were included in the study. Same intraoperative anesthesia technique was applied to all of the patients. Following medications were randomly given to the patients who declared pain sixth hour after the operation: naproxen sodium, meloxicam, rofecoxib, paracetamol, dipyrone, etodolac in proper dosage, to form groups of 20 for each medication. Before and after the application of the pain reliever tablet to each group, visual analog scale (VAS) and numerical rating scale (NRS) were used to inquire whether the agents were effective in relieving pain. ANOVA (one way), Paired t-test, Kruskal-Wallis, Student t-test were used as statistical methods. p values <0.05 were considered to indicate statistical significance. Results: All the groups had similar VAS values before medication (p>0.05). When VAS values of each group were assessed after medication, it was recorded that naproxen sodium (p=0.020) and meloxicam (p=0.001) were effective. When the difference of NRS values between ''before medication'' and ''after medication'' was compared among the groups, all agents significantly changed NRS values, but no inter-groups difference was found (p>0.05). Conclusion: In terms of NRS scores, the effectiveness of the six different analgesic agents which had been used to reduce postoperative pain was confirmed. Moreover naproxen sodium and meloxicam were found to be more effective than the other agents when taken in the postoperative period for the adult patients according to VAS values.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):1-6

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale