Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Yaklaşım
 

Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Yaklaşım

Özkul D., Çukurova İ., Ciğer E., Cesur S., Arslan İ. B.

Amaç: Koanal atrezinin cerrahi tedavisinde amaç atrezik plağın çıkarılması ve açıklığın kalıcı olmasıdır. Bu çalışmada, koanal atrezinin endoskopik transnazal yaklaşımla tedavi edildiği olgularda yöntemin etkinliği ve sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, koanal atrezi nedeniyle endoskopik olarak ameliyat edilen sekiz hasta (1 erkek, 7 kadın; ort. yaş 25.8; dağılım 17-53) alındı. Bir hastada iki taraflı tutulum vardı. Koanal atrezi tanısı, burun bakısı, endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi bulguları ile kondu. Hastaların izlem süresi 10 ay ile dört yıl arasında değişmekteydi. Bulgular: Sadece bir olguda kısmi membranöz darlık gelişti ve ikinci bir ameliyatla mantar başlı forsepsle açıldı. Bir olgu primer hastalık (nazofarenks kanseri) nedeniyle kaybedildi. Yedi hastanın izlemi sırasında herhangi bir daralma saptanmadı. Sonuç: Koanal atrezi tedavisinde endoskopik transnazal yaklaşım, anatomik yapının ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayan, başarı oranı yüksek, morbiditesi düşük, güvenli bir işlemdir.

Transnasal Endoscopic Approach In Choanal Atresia

Özkul D., Çukurova İ., Ciğer E., Cesur S., Arslan İ. B.

Objectives: The aim of surgery for choanal atresia is to remove the atretic plate completely and to assure long-term patency. We evaluated the effectiveness and results of endoscopic transnasal approach in the treatment of choanal atresia. Patients and Methods: The study included eight patients (1 male, 7 females; mean age 25.8 years; range 17 to 53 years) who were treated with endoscopic transnasal approach for choanal atresia. One patient had bilateral involvement. The diagnosis was based on findings of physical examination, endoscopic examination, and computed tomography. The follow-up period ranged from 10 months to four years. Results: Only one patient developed partial obstruction which was reconstructed with mushroom-head forceps at a subsequent operation. One patient died from primary disease (nasopharyngeal cancer). The remaining patients became symptom-free. Conclusion: Endoscopic transnasal approach for the treatment of choanal atresia is a safe procedure, with a high success rate and low morbidity, enabling detailed evaluation of the anatomic structure.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(1):25-28

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale