Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Oral Kavite Kanserlerinde Prognostik Faktörler Ve Sağkalım Oranları
 

Oral Kavite Kanserlerinde Prognostik Faktörler Ve Sağkalım Oranları

Aslan N., Uğurluer G., Özyurt S.C., Aksaray F., Habiboğlu R., Tümöz M.

Amaç: Oral kavite kanseri tanısıyla radyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonuçları, lokal kontrol ve sağkalımı etkileyebilecek prognostik faktörler değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Oral kavite kanseri nedeniyle radyoterapi uygulanan 32 hasta (16 erkek, 16 kadın; ort. yaş 62; dağılım 26-90) çalışmaya alındı. Tüm hastalarda tümör yassı hücreli karsinomdu. On beş hastada (%46.9) dil, 13 hastada (%40.6) alt dudak kanseri vardı. Hastaların çoğu T1, T2 tümörle (21 hasta, %65.7) başvurmuştu; 11’inde (%34.4) boyun lenf nodları pozitifti. On beş hasta erken evre (evre I, II), 17 hasta ileri evredeydi (evre III, IV). On altı hasta primer radyoterapi, 16 hasta ameliyat sonrası adjuvan radyoterapi ile tedavi görmüştü. Radyoterapi dozu 5000-7000 cGy arasında değişiyordu. Hastaların ortalama takip süresi 68 ay (dağılım 5-147 ay) idi. Bulgular: İki yıllık ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %53 ve %39 olarak hesaplandı. Yaş, cinsiyet, tümör diferansiasyonu ve toplam radyoterapi dozunun sağkalımı anlamlı olarak etkilemediği görüldü (p>0.05). Tümör büyüklüğü, boyun lenf nodu tutulumu, evre ve tedavi yönteminin sağkalımı anlamlı etkilediği görüldü (p=0.01). Sonuç: Çalışmamızda tümör büyüklüğü, lenf nodu tutulumu, evre ve ameliyat sonrası adjuvan radyoterapi, oral kavite kanserlerinde sağkalımı anlamlı olarak etkileyen faktörler olarak bulundu.

Prognostic Factors And Survival Rates In Oral Cavity Cancers

Aslan N., Uğurluer G., Özyurt S.C., Aksaray F., Habiboğlu R., Tümöz M.

Objectives: We evaluated the treatment results and prognostic factors that might affect local control and survival in patients receiving radiotherapy for oral cavity cancers. Patients and Methods: The study included 32 patients (16 men, 16 women; mean age 62 years; range 26 to 90 years) who received radiotherapy for oral cavity cancers. All the patients had squamous cell carcinoma, which involved the tongue in 15 patients (46.9%) and the lower lip in 13 patients (40.6%). Most of the patients (n=21, 65.7%) had T1 or T2 tumors. Neck lymph nodes were positive in 11 patients (34.4%). Fifteen patients had early stage (stage I, II), 17 patients had advanced stage (stage III, IV) tumors. Sixteen patients received primary radiotherapy and 16 patients received postoperative adjuvant radiotherapy, with doses ranging from 5000 cGy to 7000 cGy. The mean follow-up period was 68 months (range 5 to 147 months). Results: Two-year and five-year survival rates were 53% and 39%, respectively. Age, sex, tumor differentiation, and the total radiotherapy dose were not found to affect survival (p>0.05), whereas tumor size, positive lymph nodes, stage, and treatment modality were found as significant prognostic factors (p=0.01). Conclusion: Our data show that tumor size, lymph node involvement, stage, and postoperative adjuvant radiotherapy are significant parameters that affect survival in oral cavity cancers.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(2):64-71

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale