Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Anjiyogenez Ve P53 Geni Ile Ilişkisi
 

Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Anjiyogenez Ve P53 Geni Ile Ilişkisi

Özdem C., Aygenç E., Fırat Y., Selçuk A., Fırat A.K., Oto A., Fırat M.M.

Amaç: Anjiyogenez tümör büyümesi ve metastazındaki temel süreçlerden biridir. VEGF (Vascular endothelial growth factor), anjiyogenezin temel düzenleyicisidir ve baş-boyun skuamöz hücreli karsinomunun da içerisinde bulunduğu birçok malignitede saptanmıştır. Fakat, tümör anjiyogenezinde VEGF ekspresyonunun düzenlenmesi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bir tümör-süpressör gen olan p53 geninin VEGF ekspresyonunun düzenleyicisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, p53 geninin VEGF ekspresyonu üzerindeki etkisi incelendi. Hastalar ve Yöntemler: 1999 ve 2002 yılları arasında, total veya parsiyel larenjektomi ameliyatı uygulanan hastalara ait klinik kayıtlar gözden geçirildi. Bunlardan larenks epidermoid karsinomu tanısı konmuş 27 hastanın (27 erkek; ort. yaş 55; dağılım 39-74) parafine batırılmış spesimenleri çalışmaya alındı. Örnek dokularda, VEGF ekspresyonu, p53 gen durumu ve mikrodamar yoğunluğu (MDY) immünhistokimyasal yöntemle incelendi. Değişkenler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Vascular endothelial growth factor pozitifliği 11 tümörde (%40.7) ve p53 mutasyonları 16 tümörde (%60) saptandı. P53 mutasyonları ile VEGF ekspresyon derecesi arasında bir ilişki bulunamadı (p>0.05). İstatistiksel olarak tümör vaskülarizasyonu ile VEGF protein ekspresyonu arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). Vascular endothelial growth factor negatif tümörlerde bir mikroskopik alana düşen mikrodamar sayısı (29.6±6.6), VEGF pozitif olanlara (40.8±15.2) kıyasla daha düşüktü. Ayrıca p53 ve VEGF ekspresyon derecesi ve mikrodamar yoğunluğu ile T evresi, N evresi, tümör yerleşimi ve histolojik evre arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmedi (p>0.05). Sonuç: Vascular endothelial growth factor pozitif tümörlerde MDY’nin yüksek olması larenks karsinomu anjiyogenezinde VEGF’nin önemini ortaya koymaktadır. Fakat sonuçlarımız, p53 geninin VEGF ekspresyonunu değiştirerek anjiyogenezi düzenlediği hipotezini desteklememektedir.

TheCorrelation OfVascular EndothelialGrowth FactorWith AngiogenesisAnd P53 Gene InLaryngeal SquamousCellCarcinoma

Özdem C., Aygenç E., Fırat Y., Selçuk A., Fırat A.K., Oto A., Fırat M.M.

Objectives: Angiogenesis is a fundamental process in tumour growth and metastasis. VEGF (Vascular endothelial growth factor) is a key regulator of angiogenesis and it has been identified in a wide variety of malignancies, including head and neck squamous cell carcinoma. However, the regulation of VEGF expression in tumour angiogenesis is not well defined. The tumour-suppressor gene p53 has been thought to regulate VEGF. In this study, we examined the role of p53 gene on VEGF expression. Patients and Methods: Clinical records of patients’ who underwent total or partial laryngectomy between 1999-2002 years were reviewed. Of these, all paraffin-embedded specimens of 27 patients (27 males; mean age 55 years; range 39 to 74 years) with diagnosis of larynx epidermoid carcinoma were immunostained to evaluate VEGF expression, p53 gene status and microvessel density (MVD). Variables were statistically examined. Results: Vascular endothelial growth factor positive staining was detected in 11 (40.7%) and p53 mutations were identified in 16 (60%) of 27 tumours. No association was detected between p53 mutations and VEGF expression level (p>0.05). Statistical analysis gave a clear correlation between the tumour vascularity and the VEGF protein expression (p<0.05). Vascular endothelial growth factor negative tumours showed a lower mean number of microvessels per microscopic field (29.6±6.6) than VEGF positive tumours (40.8±15.2). P53 and VEGF expression levels and MVD did not correlate with the T-stage, N-status, tumour localization and histological grading (p>0.05).

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):105-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale