Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Maksillofasiyal Kırıklarda Foley Kateter Balonunun Kullanımı
 

Maksillofasiyal Kırıklarda Foley Kateter Balonunun Kullanımı

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Yaman H.

Amaç: Maksillofasiyal kırıklı olgularda maksiller sinüse foley kateter balonu uygulaması değerlendirilip, yöntemin avantajları ve dezavantajları ele alındı. Hastalar ve Yöntemler: Orbitozigomatik, blow-out ve parçalı maksilla kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve miniplakla fiksasyonun yanı sıra, maksiller sinüse foley kateter balonu ya da gaz tamponu uygulanan 38 hasta (10 kadın, 28 erkek; ort. yaş 29.1±11.6; dağılım 9-49) çalışmaya alındı. Hastaların yaşıı, cinsiyeti, travmanın nedeni, muayene bulguları, kırığın yeri, tedavi şekli, ameliyat sırasında ve sonrasındaki komplikasyonlar değerlendirildi. Bulgular: Otuz sekiz hastanın 18’inde blow-out, 15’inde orbitozigomatik, beşinde parçalı maksilla kırığı ile birlikte Le Fort II-III kırığı saptandı. Hastaların 11’inde (%28.9) enoftalmus, 10’unda (%26.3) diplopi, 7’sinde (%18.4) göz hareketlerinde kısıtlılık, 25’inde (%65.8) fasiyal asimetri vardı. Enoftalmus beş (%13.2), diplopi üç (%7.9), göz hareketlerinde kısıtlılık iki (%5.3), fasiyal asimetri yedi (%18.4) olguda ameliyat sonrası dönemde de devamlılık göstermekle beraber, 32 (%84.2) olguda yeterli maksiller sinüs açıklığı elde edildi. Sonuç: Orbitozigomatik, blow-out ve maksilla kırıklarında, orbita tabanını desteklemek ve yeterli maksiller sinüs açıklığını sağlamak için maksiller sinüsün tamponizasyonunda foley kateter kullanımı tercih edilebilir bir yöntemdir.

Foley Balloon Placement For Maxillofacial Fractures

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Yaman H.

Objectives: The aim of the study was to evaluate effectiveness of maxillary sinus foley balloon placement in the patients maxillofacial fracture. Patients and Methods: This study was included in 38 patients (10 females, 28 males; mean age 29.1±11.6; range 9 to 49 years) with blow-out, orbitozygomatic and maxillary fractures who were carried out Foley balloon and gauze packing. Sex and age distributions, etiology of trauma, findings, localization of the fractures, management, intraoperative and postoperative complications were evaluated. Results: It is determined blow-out fracture in the 18 patients, orbitozygomatic fracture in the 15 patients and maxillary fracture with Le Fort II-III fractures in the 5 patients. Enophthalmia, diplopia, limited ocular motility and facial asymmetry were found in 28.9%, 26.3%,18.4% and 65.8%, respectively. The maxillary sinus cavity was established sufficiency in 32 (84.2%) patients although enophthalmia, diplopia, limited ocular motility and facial asymmetry were found in 13.2%,7.9%, 5.3% and 18.4% in the postoperative period, respectively. Conclusion: Maxillary Foley balloon placement should be preferred in the blowout, orbitozygomatic and maxillary fractures because of supporting orbita floor and providing sufficiency maxillary sinus cavity.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(3):122-126

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale