Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » BirlşkYada Kompozit Oromndiblr Defektlrn FibulOsteosptktnz FleplRekonstrksynnd Intraoprtf PlanlmVe FlepYerlştrmPrensplr
 

BirlşkYada Kompozit Oromndiblr Defektlrn FibulOsteosptktnz FleplRekonstrksynnd Intraoprtf PlanlmVe FlepYerlştrmPrensplr

Gözel Ulusal B., ULUSAL A.İ., CHENG M.H., WeI F.C.

Amaç: Birleşik ve kompozit mandibula defektlerinin rekonstrüksiyonunda serbest fibula osteoseptokutanöz flebin kullanımı değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Cerrahi tümör ablasyonu sonrasında birleşik ve kompozit oromandibüler defektler için serbest fibula osteoseptokutanöz flep kullanılan 30 hasta (27 erkek, 3 kadın; ort. yaş 52.6; dağılım 42-66) incelendi. Lateral mandibula ve oral defekte geniş cilt eksizyonunun eşlik ettiği olgularda (n=5) ikinci bir flep olarak serbest anterolateral uyluk perforatör flep uygulandı. Diğer olgularda konvansiyonel serbest fibula osteoseptokutanöz flep ya da kaymerik flep formu kullanıldı. Ortalama izlem süresi 19.4 aydı (dağılım 8-38 ay). Bulgular: Uygulanan teknikle izlem süresi içinde total flep kaybı görülmedi ve başarılı estetik ve fonksiyonel restorasyon elde edildi. Donör alan morbiditesi minimaldi. Bir olguda gelişen enfeksiyon ve fasiyal apse debridman ve antibiyotik tedavisi ile düzeldi. Bir olguda neomandibulada osteonekroz görülmesi üzerine 13. ayda plak çıkarıldı ve debridman yapıldı. Sonuç: Geniş oromandibüler tümörlerin osteokutanöz fibula flebiyle rekonstrüksiyonunda doğru bir flep planlaması ve yerleştirilmesiyle başarılı bir fonksiyonel ve estetik restorasyon sağlanabilir.

IntraoperativePlanning And InsetPrinciples OfFibula OsteoseptocutnsFlap InCompound OrCompost OromandblrDefectReconstrctn

Gözel Ulusal B., ULUSAL A.İ., CHENG M.H., WeI F.C.

Objectives: The use of free fibular osteocutaneous flap was evaluated in the reconstruction of compound and composite mandibular defects. Patients and Methods: The study included 30 patients (27 males, 3 females, mean age 52.6 years; range 42 to 66 years) who received free osteoseptocutaneous fibular flap for the reconstruction of compound or composite oromandibular defects following surgical tumor ablation. Five patients with extensive skin defects accompanying lateral mandible and oral defects also received free anterolateral thigh perforator flap. Other patients were treated with conventional fibular osteocutaneous flap or its chimeric form. The mean follow-up period was 19.4 months (range 8 to 38 months). Results: With the applied technique, a successful functional and aesthetic restoration was achieved without total flap failure and with minimal donor site morbidity. Infection and fascial abscess encountered in one patient were treated with debridement and antibiotic therapy. In one patient who developed osteonecrosis in the neomandibula, the plate was removed and debridement was performed in the 13th month. Conclusion: By appropriate flap planning and placement, reconstruction of large oromandibular tumors with osteocutaneous fibular flaps provides successful functional and aesthetic restoration.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):145-154

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale