Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Ani Işitme Kayıplı Hastaların Transkraniyal Doppler Ultrasonografi Ile Değerlendirilmesi
 

Ani Işitme Kayıplı Hastaların Transkraniyal Doppler Ultrasonografi Ile Değerlendirilmesi

Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Şan H., Asil T.

Amaç: Vasküler patolojiyi belirleme açısından, ani işitme kayıplı olguların değerlendirilmesinde transkraniyal Doppler ultrasonografinin yeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ani işitme kaybı tanısı konmuş 13 hasta (11 erkek, 2 kadın; ort. yaş 46.6±17.7; dağılım 18-66) çalışmaya alındı. Kronik otitis media, diğer orta kulak hastalıkları ve kulak ameliyatı öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bütün hastalara saf ses odyometri, impedans odyometrisi, transient evoked otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı yanıtları ve transkraniyal Doppler ultrasonografi yapıldı. Kontrol grubu, kulak hastalığı, gürültülü yerde çalışma ve ototoksik ilaç kullanma öyküsü olmayan, otoskopik ve odyometrik değerlendirmede patoloji saptanmayan, hasta grubuyla yaş ve cinsiyet bakımından farklılık bulunmayan sağlıklı 19 bireyden (12 erkek, 7 kadın; ort. yaş 46.8±6.9; dağılım 33-58) oluşturuldu. Bulgular: Ani işitme kayıplı olguların hasta tarafta vertebral arter ortalama akım hızı ve sistolik akım hızı ortalamaları sağlam tarafa göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük, pulsatil indeks ortalaması ise yüksek bulundu. Çalışma grubunda, baziler arter ortalama akım hızı kontrol grubuna göre düşük bulundu. Sonuç: Transkraniyal Doppler ultrasonografi ani işitme kayıplı olgularda vertebral ve baziler arter sistemindeki vasküler etkilenmeyi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Assessment Of Patients With Sudden Hearing Loss By Transcranial Doppler Ultrasonography

Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Şan H., Asil T.

Objectives: We evaluated the utility of transcranial Doppler ultrasonography in determining the vascular pathology in patients with sudden hearing loss. Patients and Methods: The study included 13 patients (11 males, 2 females; mean age 46.6±17.7 years; range 18 to 66 years) with a diagnosis of sudden hearing loss. Patients having chronic otitis media or other middle ear diseases or a history of surgery in the affected ear were excluded. All the patients were evaluated by pure-tone audiometry, impedance audiometry, transient evoked otoacoustic emissions, auditory brainstem responses, and transcranial Doppler ultrasonography. The results were compared with those of a control group of 19 age- and sex-matched healthy subjects (12 males, 7 females; mean age 46.8±6.9 years; range 33 to 58 years) who did not have any ear disease or a history of ototoxic drug intake or working in a noisy environment, and no pathology on otoscopic and audiometric examinations. Results: Compared to the normal ear, the mean blood flow and systolic flow velocities of the vertebral artery were significantly decreased, and the mean pulsatile index was significantly increased on the affected side. The mean flow velocity of the basilar artery in the patient group was lower than that found in the control group. Conclusion: Transcranial Doppler ultrasonography can be used for the evaluation of vascular involvement of the vertebral and basilar arteries in patients with sudden sensorineural hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):169-172

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale