Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Kronik Farenjitli Hastalarda Psikiyatrik Hastalık Profili
 

Kronik Farenjitli Hastalarda Psikiyatrik Hastalık Profili

Eyigör H., Ergin F., Arıhan G., Barlık Y.

Amaç: Kronik farenjit tanısı ile takip edilen hastalarda psikopatolojik yapı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: En az altı aydır kronik farenjit semptomları olan, kulak burun boğaz muayenesinde ve incelemelerinde akut enfeksiyon tablosu olmayan 27 hasta (23 kadın, 4 erkek; ort. yaş 41.7±10.4; dağılım 21-63) çalışmaya alındı. Kontrol grubunu kronik farenjit semptom ve bulguları olmayan ve daha önce hiç psikiyatrik tanı almamış 27 kişi (23 kadın, 4 erkek; ort. yaş 41.8±11.9) oluşturdu. Tüm hastalara ve kontrol grubuna psikiyatri hekimi tarafından DSM-IV tanı ölçütlerine göre ruhsal muayene ve yapısal klinik görüşme (Structural Clinical Interview-SCID) uygulandı. Bulgular: Tüm hastalarda eksen I’e göre psikiyatrik bozukluk saptandı. En sık saptanan patolojiler, sekiz hastada (%29.6) somatizasyon bozukluğu, sekiz hastada distimik bozukluktu. Kontrol grubunda da beş kişiye (%15.6) psikiyatrik tanı kondu. Kronik farenjitli hastalarda psikiyatrik patoloji 6.4 kat fazla bulundu (p=0.00, güven aralığı 2.86-14.31). Hasta ve kontrol grupları arasında eğitim düzeyi ve meslek açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0.263 ve p=0.362). Kronik farenjiti etkileyen alkol, sigara kullanımı, KBB muayenesinde eşlik eden patolojiler, genel hastalıklar ve ameliyat öyküsü gibi risk faktörleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Kronik farenjit tanısıyla kulak burun boğaz hekimlerine defalarca başvuran ve yakınmaları geçmeyen hastaların, psikiyatri hekimleriyle birlikte değerlendirilmesi ve tedavi edilmesini öneriyoruz.

Psychiatric Disorder Profile In Patients With Chronic Pharyngitis

Eyigör H., Ergin F., Arıhan G., Barlık Y.

Objectives: We investigated the psychopathological condition of patients with chronic pharyngitis. Patients and Methods: The study included 27 patients (23 females, 4 males; mean age 41.7±10.4 years; range 21 to 63 years) who had persistent symptoms of chronic pharyngitis for more than six months, without any evidence for an acute infection on ENT examination and routine tests. Twenty-seven healthy subjects (23 females, 4 males; mean age 41.8±11.9 years) without any symptoms of chronic pharyngitis and a previous diagnosis of a psychiatric disorder formed the control group. All the patients and controls were assessed by a psychiatrist with the use of the Structural Clinical Interview for DSM-IV Disorders (SCID). Results: All the patients were diagnosed to have Axis I psychopathology. The most frequent pathologies were somatisation disorder (n=8, 29.6%) and dysthymic disorder (n=8). Five individuals (15.6%) in the control group received psychiatric diagnoses. Psychiatric disorders were 6.4 times more frequent in the patient group (p=0.00, CI=2.86-14.31). No significant differences were observed between the patient and control groups with respect to educational and occupational levels (p=0.263 and p=0.362), respectively). Comparisons with respect to risk factors associated with chronic pharyngitis showed no significant differences between the two groups. Conclusion: We suggest that patients frequently presenting to ENT departments with repeated symptoms of chronic pharyngitis should also receive psychiatric assessment and support.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):178-182

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale