Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Kronik Süpüratif Otitis Medialı Hastalarda Orta Kulak Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar Ve Antbytk Duyarlılıkları
 

Kronik Süpüratif Otitis Medialı Hastalarda Orta Kulak Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar Ve Antbytk Duyarlılıkları

Kurnaz A., Gül H.C., Turhan V., Öncül O., Pasha A.

Amaç: Bu çalışmada kronik süpüratif otitis mediaya neden olan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik süpüratif otitis media tanısı konan 70 hastanın (65 erkek, 5 kadın; ort. yaş 21.1±1.3; dağılım 19-25) orta kulak kültürlerinin bakteriyolojik sonuçları, etken mikroorganizmalar ve bunların antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %14’ünde bakteri izole edilemedi. Altmış izolatta en sık karşılaşılan bakteri %23 oranıyla Pseudomonas aeruginosa idi. Bunu %18 ile Staphylococcus aureus ve %17 ile Proteus türleri izlemekteydi. P. aeruginosa suşlarının tamamı seftazidim ve imipeneme, %92’si siprofloksasine, %85’i amikasin ve gentamisine duyarlı bulundu. S. aureus suşlarının tamamı metisilin ve vankomisine, %91’i siprofloksasine, %73’ü sulbaktam-ampisiline, %63’ü gentamisin ve trimetoprim-sulfometoksazola duyarlıydı. Proteus türlerinin hepsi siprofloksasine, %90’ı seftazidime, %70’i imipenem ve gentamisine duyarlı idi. Sonuç: Kronik süpüratif otitis media tedavisinde, mikroorganizma duyarlılığının önceden bilinmesi rasyonel antibiyotik kullanımına ve tedavi başarısına katkıda bulunacaktır.

Micrrgansms IsoltdFromMiddle EarCultures AndTheir AntibctrlSusceptibility InPatientsWith ChronicSuppurtv OtitisMedia

Kurnaz A., Gül H.C., Turhan V., Öncül O., Pasha A.

Objectives: This study sought to determine causative microorganisms of chronic suppurative otitis media and their antibacterial susceptibility. Patients and Methods: Bacteriologic results of middle ear swabs, agent microorganisms, and their susceptibility to antibiotics were evaluated in 70 patients (65 males, 5 females; mean age 21.1±1.3 years; range 19 to 25 years) with chronic suppurative otitis media. Results: No bacteria were isolated in 14% of the patients. Of 60 patients in whom bacteria were isolated, the most common bacteria was Pseudomonas aeruginosa (23%), followed by Staphylococcus aureus (18%), and Proteus spp. (17%). P. aeruginosa strains were susceptible to ceftazidime and imipenem (100%), ciprofloxacin (92%), and amikacin and gentamycin (85%); S. aureus strains were susceptible to methicillin and vancomycin (100%), ciprofloxacin (91%), sulbactam-ampicillin (73%), and gentamycin and trimethoprim-sulfamethoxazole (63%). Proteus strains were susceptible to ciprofloxacin (100%), ceftazidime (90%), and imipenem and gentamycin (70%). Conclusion: Appropriate knowledge of antibacterial susceptibility of microorganisms will contribute to rational antibiotic usage and the success of treatment for chronic suppurative otitis media.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):164-168

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale