Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Parotis Bezi Non-Hodgkin Lenfoması
 

Parotis Bezi Non-Hodgkin Lenfoması

Aydın E., Demirhan B., Akdoğan V., Yerli H., Özdemir B.H.

Tükürük bezi primer malign lenfomalarının çoğu parotis bezinden kaynaklanır. Bu yazıda, parotis bölgesinde ağrısız şişlik nedeniyle başvuran ve lenfoma tanısı konan iki hasta sunuldu. Altmış altı yaşındaki erkek hastanın muayenesinde sağ parotis bezi inferiorunda, nispeten hareketli, ağrısız, sert kıvamlı kitle saptandı. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemelerinden sonra, sağ parotis bezi yüzeyel lobunda, medialde derin loba uzanan solid lezyondan iğne biyopsisi yapıldı ve patolojik inceleme ile büyük B-hücreli lenfoma tanısı kondu. Hastaya CHOP kemoterapi protokolü uygulandı. İkinci hasta daha önce orbital lenfoma nedeniyle ameliyat edilmiş ve CHOP kemoterapisi görmüştü. Fizik muayenede solda, parotis bezi kuyruğunda ağrısız kitle ve parotis kuyruğunun inferiorunda, cilt altında olduğu izlenimi veren 0.5x1 cm çaplı lenf nodu palpe edildi. Bilgisayarlı tomografi ve MRG’de parotis bezi yüzeyel lobunda posteroinferior kesimde, düzensiz konturlu, 2x1 cm boyutlarında solid lezyon görüldü. Lenf nodundan yapılan biyopsi sonucu küçük hücreli malign lenfoma tanısı konan hasta evrelendirme, ileri inceleme ve tedavisinin planlanması için tıbbi onkoloji bölümüne sevk edildi.

Non-Hodgkin’s Lymphoma Of The Parotid Gland

Aydın E., Demirhan B., Akdoğan V., Yerli H., Özdemir B.H.

Most of the primary malignant lymphomas of the salivary glands originate from the parotid gland. We presented two patients who were admitted with a painless mass in the parotid region and diagnosed to have lymphoma. Physical examination of a 66-year-old male patient showed a relatively mobile, painless, and firm mass at the inferior aspect of the right parotid gland. Ultrasonography, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI) were performed and a needle biopsy was obtained from the solid lesion extending from the right parotid superficial lobe to the medial deep lobe. Pathological examination revealed large B-cell lymphoma. The patient was treated according to the CHOP chemotherapy protocol. The second patient had undergone surgery for orbital lymphoma and received CHOP chemotherapy. On physical examination, there was a painless mass in the parotid cauda on the left and a subcutaneous lymph node, 0.5x1 cm in size, inferior to the parotid cauda. Computed tomography and MRI showed an irregularly contoured solid lesion, 2x1 cm in size, in the posteroinferior aspect of the superficial lobe. Lymph node biopsy yielded a diagnosis of small cell malignant lymphoma. The patient was referred to the medical oncology department for staging, further investigation, and planning of the treatment.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(4):183-188

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale