Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » KobayTimpanik Membranındaİnsizyonel MiringotomiSonrasıUygulanan 5-FlorourasilinMiringotominin Kapanma Süresine Etkisi
 

KobayTimpanik Membranındaİnsizyonel MiringotomiSonrasıUygulanan 5-FlorourasilinMiringotominin Kapanma Süresine Etkisi

Şanlı A., Eken M., Bozkurt Z., Aydın S., Evren C., Ateş G.

Amaç: Bu çalışmada miringotomiden sonra topikal olarak 5-florourasil uygulamasının perforasyonun kapanma süresine etkisi ve bunun ventilasyon tüpüne alternatif olup olamayacağı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Timpanik membranlarında deneysel perforasyon oluşturulan kobaylar iki gruba ayrıldı. Çalışma grubunda, 20 timpanik membran üzerine miringotomi sonrasında beş dakika süreyle 50 mg/ml 5-florourasil emdirilmiş sponjel yerleştirildi. Kontrol grubundaki 16 timpanik membrana serum fizyolojik emdirilmiş sponjel uygulandı. Gruplarda perforasyon kapanma süreleri, otore ve oluşabilecek diğer komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Miringotomiden sonra topikal 5-florourasil uygulanan grupta perforasyonun kapanma süresi kontrol grubuna göre anlamlı derecede uzun bulundu (sırasıyla, 11.3 gün ve 7.0 gün; p<0.01). Çalışmamızda hiçbir kulakta kalıcı perforasyon oluşmadı. Sonuç: Efüzyonlu otitis media tedavisinde 5-florourasil ile gözlenen kapanma süresi yeterli ventilasyon sağlayacak uzunlukta değildir; ancak, daha kısa süreli ventilasyonun yeterli olabileceği durumlarda 5-florourasil uygulaması ventilasyon tüpüne alternatif bir tedavi yöntemi olabilir.

TheEffect OfTopical ApplicationOf 5-Fluorouracil OnPatency TimesAfterİncisional Myringotomy OfGuinea PigTympanicMembrane

Şanlı A., Eken M., Bozkurt Z., Aydın S., Evren C., Ateş G.

Objectives: We investigated the effect of topical application of 5-fluorouracil after incisional myringotomy on the patency time and its use as an alternative to ventilation tube insertion. Materials and Methods: Experimental tympanic membrane perforations were induced in two groups of guinea pigs. One group (20 tympanic membranes) was treated with a 50 mg/ml 5-fluorouracil-soaked sponge over the perforation for five minutes while the other (16 tympanic membranes) with saline-soaked sponges for the same duration. The patency times, otorrhea, and other complications were recorded. Results: The mean patency of tympanic membrane perforations following incisional myringotomy was significantly longer in the 5-fluorouracil-treated group (11.3 days vs 7.0 days; p<0.01). None of the ears exhibited permanent perforation. Conclusion: The length of patency provided by 5-fluorouracil is not sufficient for optimal ventilation time in otitis media with effusion. However, in circumstances in which shorter patency times may provide sufficient ventilation, 5-fluorouracil application may be an alternative to ventilation tube insertion.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):209-213

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale