Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » MeniereHastalğnd İntratimpanikTedavi: GentamisinVe DeksametaznnVertigo KontrolüVe İşitme Üzerine Etkisi
 

MeniereHastalğnd İntratimpanikTedavi: GentamisinVe DeksametaznnVertigo KontrolüVe İşitme Üzerine Etkisi

Özgirgin N., Akkuzu B., Özlüoğlu L. N.

Amaç: Meniere hastalığı tedavisinde güncel uygulamalar olan intratimpanik gentamisin ve deksametazon tedavisinin vertigo kontrolü ve işitme üzerine olan etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Amerikan Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Akademisi’nin 1995 ölçütlerine göre Meniere hastalığı tanısı konan 24 hastaya (11 erkek, 13 kadın; ort. yaş 46) intratimpanik gentamisin (40 mg/ml, 0.7 ml), 21 hastaya (8 erkek, 13 kadın; ort. yaş 50.4) ise intratimpanik deksametazon (4 mg/ml, 0.7 ml) uygulandı. Tedavinin vertigo ve işitme semptomları üzerine etkisi değerlendirildi. Bulgular: Gentamisin grubunda 22 hastada (%92) vertigo kontrolü sağlandı, yalnızca iki hastada (%8) işitmede kötüleşme görüldü. Deksametazon grubunda, 21 hastanın dokuzunun takipleri tamamlandı. Bunların altısında (%67) vertigo kontrolü sağlanırken, işitmesi kötüleşen hasta olmadı, bir hastanın (%5) işitmesinde düzelme görüldü. İşitmede düzelme en az 5 dB’lik değişme olarak tanımlandığında, bu grupta işitmede düzelme görülen hasta sayısı beş (%24) idi. Sonuç: Meniere hastalığı tedavisinde intratimpanik tedaviler, uygulaması kolay, ucuz ve etkili, aynı zamanda gelecekte daha geniş uygulama alanları ve daha yüksek başarı oranları beklenen yöntemlerdir.

Intratympanic Treatment İn Meniere’s Disease: The Effect OfGentamicin And Dexamethasone OnVertigo ControlAndHearing

Özgirgin N., Akkuzu B., Özlüoğlu L. N.

Objectives: We investigated the effect of intratympanic gentamicin and dexamethasone treatments on the control of vertigo and hearing loss in patients with Meniere’s disease. Patients and Methods: Forty-five patients with a diagnosis of Meniere’s disease according to the 1995 criteria of American Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery were assigned to receive intratympanic gentamicin (40 mg/ml, 0.7 ml; n=24; 11 males, 13 females; mean age 46 years) or dexamethasone (4 mg/ml, 0.7 ml; n=21; 8 males, 13 females; mean age 50.4 years). The results were evaluated with respect to changes in vertigo and hearing symptoms. Results: In the gentamicin group, vertigo symptoms were controlled in 22 patients (92%), deterioration in hearing was seen in only two patients (8%). In the dexamethasone group, nine patients had complete follow-up. Of these, vertigo control was achieved in six patients (67%), none had worsened hearing, and one patient (5%) had improved hearing. When improvement in hearing was defined as at least a 5 dB change, then five patients (24%) benefited from treatment. Conclusion: Intratympanic treatment modalities in Meniere’s disease are easy to perform, cheap, and effective. They are expected to have a more extensive use with higher success rates in the future.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(5):193-199

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale