Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2006 » Petröz Kemik Lezyonları
 

Petröz Kemik Lezyonları

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Yaman H.

Amaç: Bu çalışmada petröz kemik lezyonlu hastaların tedavi ve takip sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: 1990-2004 yılları arasında petröz kemik lezyonu tanısıyla tedavi ve takip edilen 13 hasta (5 kadın, 8 erkek; ort. yaş 33.8±17.4; dağılım 4.5-65) geriye dönük olarak incelendi. Tanı iki hastada (%15.4) kolesterol granülomu, birinde (%7.7) kondrosarkom, 10’unda (%76.9) kolesteatom idi. Bulgular: Kolesterol granülomu olan hastalarda baş ağrısı ve diplopi yakınmaları vardı. Kolesteatomlu hastalarda en sık görülen semptom otore ve işitme azlığıydı. Kolesterol granülomalı bir hastaya ve petröz kemik kolesteatomu olan sekiz hastaya cerrahi girişim yapıldı. Hastalardan birine orta kafa çukuru yaklaşımı, ikisine transkoklear yaklaşım, birine translabirentin yaklaşım, beşine de timpanopetrosektomi uygulandı. Doğuştan kolesteatomlu iki hasta ve kolesterol granülomlu bir hasta ameliyatı kabul etmedikleri için takibe alındı. Sonuç: Tesadüfen saptanan ya da semptomların sınırlı olduğu petröz kemik lezyonları için hemen cerrahi girişim önerilmesi yanında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile takip edilebileceği de göz önünde tutulmalıdır.

Petrous Bone Lesions

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Yaman H.

Objectives: We evaluated results of treatment and follow-up of patients with petrous bone lesions. Patients and Methods: We retrospectively evaluated 13 patients (5 females, 8 males; mean age 33.8±17.4 years; range 4.5 to 65 years) who were treated and followed-up for petrous bone lesions between 1990 and 2004. The diagnoses were cholesterol granuloma (n=2; 15.4%), chondrosarcoma (n=1; 7.7%) and cholesteatoma (n=10; 76.9%). Results: Patients with cholesterol granuloma had complaints of cephalgia and diplopia while those with cholesteatoma complained of otorrhea and hearing loss. One patient with cholesterol granuloma and eight patients with cholesteatoma underwent surgical operations by use of middle skull base approach (n=1), transcochlear approach (n=2), translabyrinthine approach (n=1) and tympanopetrosectomy (n=5). Two cases with congenital cholesteatoma and one patient with cholesterol granuloma refused surgical intervention and were only followed-up. Conclusion: Besides surgical intervention, follow-up by computed tomography or magnetic resonance imaging may be considered in patients with incidental petrous bone lesions, presenting with limited symptoms.

KBB İhtisas Dergisi 2006;16(6):241-245

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale