2007

1. Dil kanserinde kombine tedavi (cerrahi ve radyoterapi) sonuçları ve prognostik faktörler
The results of combined treatment (surgery and postoperative radiotherapy) for tongue cancer and prognostic factors
2. Sulkus vokalis tedavisinde tiroplastinin yeri
The role of thyroplasty in the management of sulcus vocalis
3. Meniere hastalarında "koklear iletim tipi işitme kaybı"
"Cochlear conductive hearing loss" in patients with Meniere’s disease
4. Juvenil nazofarenks anjiyofibromunda transpalatal yaklaşım
Transpalatal approach in juvenile nasopharyngeal angiofibroma
5. Miringotomi sonrası uygulanan topikal N-asetilsistein ciddi otore sebebi midir?
Does topical N-acetylcysteine application after myringotomy cause severe otorrhea?
6. Olfaktör yarıktan kaynaklanan nazal polipozisin tedavisi
Management of nasal polyposis arising from the olfactory cleft
7. Alerjik rinitli hastalarda nazal histamin ve alerjen provokasyonunun karşılaştırılması
Comparison of nasal histamine and allergen provocations in patients with allergic rhinitis
8. Larenks kanserinde sık görülmeyen uzak metastaz:Olgu sunumu
Unusual distant metastasis of larynx carcinoma: a case report
9. Larenks amiloidozu: Olgu sunumu
Amyloidosis of the larynx: a case report
10. Tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom
Papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst
11. Boyunda kitle ile ortaya çıkan hepatoselüler karsinom
Primary manifestation of hepatocellular carcinoma as a cervical mass
12. Parotis bezinin habis periferik sinir kılıfı tümörü
Malignant peripheral nerve sheath tumor of the parotid gland
13. Parafarengeal bölgenin dev nörofibromasına transoral yaklaşım: Olgu sunumu
Transoral approach to a huge neurofibroma of the parapharyngeal space: a case report
14. Parotis Bezinde Saptanan Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu
Hemangiopericytoma Of The Parotid Gland: A Case Report
15. Dilde Klasik Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Classic Kaposi’s Sarcoma Of The Tongue: A Case Report
16. Üç Milimetrelik Akustik Tümörü Olan Bir Hastada Ani İşitme Kaybı
Sudden hearing loss in a patient with a 3-mm acoustic tumor
17. Nazal Cerrahide Adrenalinli Lokal Anestetiklerin Hemodinamik Etkileri
Hemodynamic Effects Of Local Anesthetics With Adrenaline During Septal Surgery
18. Erişkinlerde Görülen Adenoid Vejetasyonlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi
Adenoidal Vegetations İn Adults: An Evaluation Of 12 Cases
19. Nazal Vestibül Malign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Onkolojik Sonuçlar
Oncological Results Of Surgical Treatment Of Malignant Tumors Of The Nasal Vestibule
20. Kronik Sinüzitte Rinosinüzit Etkilenme İndeksi’nin Geçerliliği
The Validity Of The Rhinosinusitis Disability Index İn Chronic Sinusitis
21. Baş Dönmesi Atakları Sırasında Arteryel Kan Gazı Anormallikleri
Arterial Blood Gas Abnormalities During Attacks Of Dizziness
22. Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Kanserli Hastaların Serumlarında Nitrik Oksit Düzeyleri
Serum Nitric Oxide Levels İn Patients With Head And Neck Squamous Cell Carcinoma
23. Akut Epiglottitli Erişkin Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Patients With Adult Acute Epiglottitis
24. Sirküler Trakeal Rekonstrüksiyonda Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma
Comparison Of Different Methods Of Circumferential Tracheal Reconstruction: An Experimental Study
25. Submandibuler Bezde Epitelyal-Miyoepitelyal Karsinom: Olgu Sunumu
Epithelial-Myoepithelial Carcinoma Of The Submandibular Gland: A Case Report
26. Kraniyal Sinir Şivannomlarının Eşlik Ettiği Tip 2 Nörofibromatozis: Olgu Sunumu
Neurofibromatosis Type 2 Associated With Multiple Cranial Nerve Schwannomas: A Case Report
27. Sublingual Dermoid Kistler İçin Alternatif Bir Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu
An Alternative Surgical Approach For Sublingual Dermoid Cysts: A Case Report
28. Bir Çocuk Hastada İzole Orbita Tabanı Blow-Out Kırığının Endoskopik Endonazal-Transantral Cerrahi İle Tedavisi
Endoscopic Endonasal-Transantral Surgery For An İsolated Orbital Floor Blow-Out Fracture İn A Pediatric Patient
29. İnkus-Stapedius İletimi İçin Cam İonomer Çimento İle Ossiküloplasti: Olgu Sunumu
Incudostapedial Rebridging Ossiculoplasty With Glass İonomer Cement: A Case Report
30. Nazal Septal Cerrahi Sonrasında Nazal Tampon Kullanımı Konusunda KBB Hekimlerinin Yaklaşımı
Attitudes Among ENT Surgeons Towards The Use Of Nasal Tamponade After Nasal Septal Surgery
31. Yüzücülerde Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
Benign Paroxysmal Positional Vertigo İn Swimmers
32. TimpanoplastiOlgularında KontrollüHipotansiyon: RemifentanilVe Alfentanil-Sodyum NitroprusidKombinsynunnKarşlştrlms
ControlledHypotension ForTympanoplasty:ComparisonBetweenRemifentanilAnd CombinationOfAlfentanilAndSodiumNitroprusside
33. Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Veya Dikiş Tekniğinin Sistemik Oksijen Satürasyonu Ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi
The Effect Of Nasal Packing And Suture Technique On Systemic Oxygen Saturation And Patient Comfort After Septoplasty
34. Baş-Boyun Bölgesi Yassı Hücreli Karsinomların Tedavi Öncesi Değerlendirilmesinde PET MRG’den Üstün Müdür?
Is PET Superior To MRI İn The Pretherapeutic Evaluation Of Head And Neck Squamous Cell Carcinoma?
35. Entübasyon Zorluğuna Neden Olan Tonsiller Lipoma: Olgu Sunumu
Tonsillar Lipoma Causing Difficult İntubation: A Case Report
36. Dilde Soliter Anjiyokeratom Sirkumskriptum: Olgu Sunumu
A Case Of Solitary Angiokeratoma Circumscriptum Of The Tongue
37. Wharton Kanalında Semptom Vermeyen Dev Tükürük Bezi Taşı
Asymptomatic Salivary Gland Stone Of Unusual Size İn The Wharton’s Duct
38. Servikal Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu
A Case Of Cervical Lymphoepithelial Cyst
39. İki Kız Kardeşte Ailesel Primer Lokalize Larengeal Amiloidoz
Familial Primary Localized Laryngeal Amyloidosis İn Two Sisters
40. Total Larenjektomi Sonrasında Farengokutanöz Fistül Sıklığı Ve Risk Faktörlerinin Analizi
Pharyngocutaneous Fistula After Total Laryngectomy: Incidence And Analysis Of Risk Factors
41. Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenilirliği
Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Rhinosinusitis Disability Index
42. Parotis Tüberkülozu: Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
Tuberculous Parotitis: A Review Of Seven Cases
43. Programlanabilir İşitme Cihazlarında Farklı Formüllerin Gürültüde KonuşmayıAyırt Etme Üzerine Etkileri
The Effect Of Fitting Formulas İn Programmable Hearing Aids On Speech Discrimination İn Noise
44. Orbital Selülit Olarak Kendini Gösteren Herpes Zoster: Olgu Sunumu
A Case Of Herpes Zoster Presenting As Orbital Cellulitis
45. Orbital Yayılımlı Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
A Case Of Maxillary Sinus Mucocele With Orbital İnvolvement
46. Maksillanın Odontojenik Miksoması: Olgu Sunumu
Odontogenic Myxoma Of The Maxilla: A Case Report
47. Nazal Vestibülde Seboreik Keratöz
Seborrheic Keratosis Of The Nasal Vestibule
48. Radyofrekans Ve İnsizyonel Miringotominin Miringotomi Açıklık Sürelerine Etkileri
The Effects Of Radiofrequency And İncisional Myringotomy On The Duration Of Patency
49. BPPV TedavsndEpleyManevrasnnEtkinlğVe UygulmdOrtayaÇıkanNistagmus YönününTedvBaşars İçinErkenBirGöstrgOlarkRolü
TheEffectivnssOfTheEpleyManeuverForTheTreatmntOfBPPVAndTheRoleOf Nystgms DirectionAsAnEarlyİndicatorOfSccssflTreatmnt
50. Pontoserebellar Köşe Tümörlerinde Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance İmaging Findings Of Mass Lesions Of The Pontocerebellar Angle
51. Aurikülada Mukormikoz: Olgu Sunumu
Auricular mucormycosis: a case report
52. Maksiller Sinüste Mukopiyosel: Olgu Sunumu
Mucopyocele Of The Maxillary Sinus: A Case Report
53. İntraventriküler Travmatik Pnömosefalus: Olgu Sunumu
Intraventricular Traumatic Tension Pneumocephalus: A Case Report
54. Maksiller Sinüste Ektopik Molar Diş
Ectopic Molar Tooth İn The Maxillary Sinus
55. Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu
A Case Of Concha Bullosa Pyocele
56. Larenks Karsinomlu İki Hastada Kondroradyonekroz
Chondroradionecrosis İn Two Patients With Laryngeal Carcinoma
57. Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalma (Plagiarizm)
Scientific Stealing (Plagiarism) İn Medical Journals
58. FonksiyonelEndoskopikSinüsCerrhsi İleEşzamanlıSeptoplastiVeyaSeptorinoplasti Uygulanan HastalarınKarşılaştırılması
Comparison Of Patients Undergoing Functional Endoscopic Sinus Surgery Combined With Septoplasty Or Septorhinoplasty
59. Etmoidektomili Veya Etmoidektomisiz Endoskopik Transnazal Sfenoidotomi
Endoscopic Transnasal Sphenoidotomy With Or Without Ethmoidectomy
60. Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Duyarlılık Ve Özgüllüğü
Sensitivity And Specificity Of Fine Needle Aspiration Biopsy İn Parotid Masses
61. Kobay Timpan Membranında Mitomisin-C Uygulamasının İnsizyonel Miringotominin Kapanma Süresine Etkisi
TheEffect OfTopiclMitmycn-C ApplicationBefore OrAfterİncsnlMyringtmy OnPatencyTimsOfGuineaPigTympancMembranePerfortns
62. Ağız Ve Larenkste Lipoid Proteinozis: Olgu Sunumu
Lipoid Proteinosis İn The Mouth And Laryngeal Structures: A Case Report
63. Paranazal Sinüs Multipl Osteomu: Olgu Sunumu
Multiple Osteomas İn The Frontal And Ethmoid Sinuses: A Case Report
64. Alerjik Rinit Patofizyolojisinde Oksidatif Stres Ve Antioksidan Faktörler
Oxidative Stress And Antioxidant Factors İn Pathophysiology Of Allergic Rhinitis
65. Larenks Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Psikolojik Semptom Dağılımının İncelenmesi
Analysis Of The Psychological Symptoms Of Patients Following Surgery For Laryngeal Cancer
66. Fonksiyonel Ve Lateral Boyun Diseksiyonu Sonrasında Spinal Aksesuvar Sinir Fonksiyonları: Elektromiyografik Çalışma
Spinal Accessory Nerve Functions After Functional And Lateral Neck Dissections: An Electromyographic Study
67. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Tedavisinde Cerrahi Teknik Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Factors That Affect The Technique To Be Used İn Cholesteatoma Surgery
68. Transnazal Endoskopik Yolla Koanal Atrezi Tamiri
Transnasal Endoscopic Repair Of Choanal Atresia
69. Tekrarlayan Kolesteatomlu Olgularda Ki-67 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation Of Ki-67 Expression İn Recurrent Cases Of Cholesteatoma
70. Parotis Kitlelerinin Değerlendirilmesi
An Evaluation Of Parotid Gland Masses
71. Sensörinöral İşitme Kaybı Olan Kişilerde Mitokondriyal 12S Rrna (MTRNR1) Geninin Taranması
Screening Of The Mitochondrial 12S Rrna (MTRNR1) Gene İn Probands With Sensorineural Hearing Loss
72. Larenks Karsinomlu Hastalarda Lipid Peroksidasyonu Ve Antioksidan Seviyeleri
Lipid peroxidation and antioxidant levels in patients with laryngeal carcinoma

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale