Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Dil kanserinde kombine tedavi (cerrahi ve radyoterapi) sonuçları ve prognostik faktörler
 

Dil kanserinde kombine tedavi (cerrahi ve radyoterapi) sonuçları ve prognostik faktörler

Karadeniz A., Saynak M., Kadehci Z.

Amaç: Cerrahi ve cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan primer dil kanserli hastalarda tedavi sonuçları değerlendirildi ve prognostik faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya ameliyat sonrasında radyoterapi uygulanan dil kanserli 60 hasta (31 erkek, 29 kadın; medyan yaş 54; dağılım 22-82) alındı. Hastaların tümör evresine (AJCC-1997) göre dağılımı, evre I (n=1), evre II (n=21), evre III (n=12), evre IVA (n=26) şeklindeydi. Cerrahi tedavide 46 hastaya (%76) hemiglossektomi, 13 hastaya (%22) parsiyel, bir hastaya (%2) total glossektomi, 47 hastada (%78) boyun diseksiyonu uygulandı. Işın dozu genellikle 6000 cGy/30 fr idi. Medyan takip süresi 51 ay (dağılım 5-180 ay) idi. Bulgular: Tedavi sonrası beş yıllık genel ve hastalıksız sağkalım oranları sırasıyla %50 ve %47 idi. Beş yıllık genel sağkalım evre I-III’de %70, evre IVA’da %20 bulundu. Yinelemeler çoğunlukla ilk iki yılda görüldü. Toplam 31 hastada (%52) yineleme görüldü. Yineleme sonrası medyan sağkalım sekiz ay (dağılım 1-53 ay) idi. Çokdeğişkenli analizde, tümör çapı, evre, N evresi, kapsüler invazyon varlığı ve toplam radyoterapi süresi yerel-bölgesel kontrol ve genel sağkalım için anlamlı prognostik faktörler olarak belirlendi. Tedaviye bağlı komplikasyonlar kabul edilebilir sınırlar içinde kaldı. Sonuç: Ameliyat sonrası radyoterapi evre III ve IVA dil kanseri olgularında standart olarak uygulanmalıdır.

The results of combined treatment (surgery and postoperative radiotherapy) for tongue cancer and prognostic factors

Karadeniz A., Saynak M., Kadehci Z.

We evaluated the results of surgical treatment and postoperative radiotherapy and prognostic factors in patients with primary tongue carcinoma. Patients and Methods: The study included 60 patients (31 males, 29 females; median age 54 years; range 22 to 82 years) who underwent surgery and postoperative radiotherapy for oral tongue cancer. Tumor staging based on the AJCC-1997 criteria was as follows: stage I (n=1), stage II (n=21), stage III (n=12), and stage IVA (n=26). Surgery included hemiglossectomy (n=46, 76%), partial (n=13, 22%) and total (n=1, 2%) glossectomy. Neck dissection was performed in 47 patients (78%). Radiotherapy dose was generally 6000 cGy/30 fr. The median follow-up was 51 months (range 5 to 180 months). Results: The five-year overall and relapse-free survival rates were 50% and 47%, respectively. Survival at five years was 70% for stage I-III, and 20% for stage IVA. Most of the relapses occurred in the first two years after treatment. Recurrences were encountered in 31 patients (52%). The median survival after recurrence was eight months (range 1 to 53 months). In multivariate analyses, significant prognostic factors for overall survival and locoregional control were tumor size, stage, N stage, extracapsular lymph node spread, and total duration of radiotherapy. Complications were within acceptable limits. Conclusion: Postoperative radiotherapy should be standard for patients with stage III and IVA tongue cancer.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(1):1-6

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale