Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Tekrarlayan Kolesteatomlu Olgularda Ki-67 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
 

Tekrarlayan Kolesteatomlu Olgularda Ki-67 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

Paksoy M., Şanlı A., Aydın S., Tezer İ., Hardal Ü., Özdemir N.B.

Amaç: Kolesteatom tedavisinde uygun cerrahi tekniklere rağmen nüks izlenmesi günümüzde hala bir sorundur. Bu çalışmada, tekrarlayan kolesteatomlarda Ki-67 ekspresyonunun düzeyi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, otitis media nedeniyle ameliyat edilen 32 hasta (18 erkek, 14 kadın; ort yaş 34; dağılım 12-63) alındı. Olguların 19’u kolesteatomlu, sekizi tekrarlayan kolesteatomlu kronik otitis media nedeniyle ameliyat edildi. Kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti yapılan beş hasta ise kontrol grubu olarak ayrıldı. Kolesteatomlu hastaların hepsine radikal mastoidektomi yapıldı. Ameliyat sırasında kolesteatom dokusundan alınan parçalar immünohistokimyasal boyama işlemi için hazırlandı. Kontrol grubunda retroauriküler deri örnekleri kullanıldı. Ki-67 belirteci kullanılarak, kolesteatomlu iki hasta grubu karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubuna göre, kolesteatomlu her iki grupta hücresel proliferasyonda artış saptandı. Ki-67 boyanma yüzdeleri açısından, kolesteatomlu iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Kolesteatomlu grupta Ki-67 değerleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunurken (p<0.05), bu anlamlı farklılık tekrarlayan kolesteatomlu grup ile kontrol grubu arasında ileri derecedeydi (p<0.01). Sonuçlar: Bulgularımız, tekrarlayan kolesteatomda proliferasyon artışı belirgin olmasına rağmen, kolesteatom tedavi başarısızlığının daha çok cerrahi tekniğe, enfeksiyon varlığına ve kolesteatom tipine bağlı olabileceğini ortaya koymaktadır.

Evaluation Of Ki-67 Expression İn Recurrent Cases Of Cholesteatoma

Paksoy M., Şanlı A., Aydın S., Tezer İ., Hardal Ü., Özdemir N.B.

Objectives: Recurrences are still a challenge despite appropriate techniques in cholesteatoma surgery. This study was designed to evaluate the level of Ki-67 expression in recurrent cases of cholesteatoma. Patients and Methods: The study included 32 patients (18 males, 14 females; mean age 34 years; range 12 to 63 years) who underwent surgery for otitis media. Of these, 19 patients had cholesteatoma, and eight patients had recurrent cholesteatoma. Five patients who underwent tympanoplasty for chronic otitis media comprised the control group. All the patients with cholesteatoma underwent radical mastoidectomy. At surgery, tissue samples of cholesteatoma were taken and prepared for immunohistochemical staining. In controls, retroauricular skin samples were used. The two patient groups with cholesteatoma were compared with respect to Ki-67 expression. Results: Increased cellular proliferation was detected in both groups of cholesteatoma. No significant difference was found between two cholesteatoma groups with respect to Ki-67 staining (p>0.05). Compared to the controls, patients with cholesteatoma and those with recurrent cholesteatoma had significantly higher levels of Ki-67 staining (p<0.05 and p<0.01, respectively). Conclusion: Our results suggest that, despite a higher degree of proliferation in recurrent cholesteatoma cases, treatment failures may be mainly associated with the surgical technique, accompanying infections, and the type of cholesteatoma.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):65-69

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale