Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Etmoidektomili Veya Etmoidektomisiz Endoskopik Transnazal Sfenoidotomi
 

Etmoidektomili Veya Etmoidektomisiz Endoskopik Transnazal Sfenoidotomi

Dağlı M., Dursun E., Korkmaz H., Eryılmaz A., Göçer C., Saylam G.

Amaç: Enflamatuvar sfenoid sinüs hastalığında (ESSH) etmoidektomili veya etmoidektomisiz endoskopik transnazal sfenoidotomi (ETNS) uygulaması değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada ESSH nedeniyle etmoidektomili (n=37) veya etmoidektomisiz (n=5) ETNS uygulanan 42 hasta (17 erkek, 25 kadın; ort. yaş 41; dağılım 17-67) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar bilgisayarlı tomografi bulgularına dayanan evreleme sistemimizle sınıflandırıldı. Bulgular: En yaygın semptom postnazal akıntı idi (n=37, %88.1). Kronik sinüzite 25 hastada sinonazal polip eşlik etmekteydi (%59.5). Beş hastada (%11.9) izole hastalık vardı. On altı hastada (%38.1) tutulum tek taraflıydı. Beş olguda (%11.9) evre 1, 15 olguda (%35.7) evre 2, 22 olguda (%52.4) evre 3 hastalık görüldü. Cerrahi 68 tarafa uygulandı. Bunların 63’ünde cerrahiye etmoidektomi eklendi. Etmoidektomi uygulanan hastaların sekizinde destekleyici girişime ihtiyaç duyuldu. Sekiz hastada (%19) en az bir komplikasyonla karşılaşıldı. Bu komplikasyonlar şunlardı: ciddi perioperatif kanama (n=2), ameliyat sonrası erken dönem kanama (n=2), lamina papiraseada hafif yaralanma (n=4) ve sineşi (n=5). Sonuç: İzole ESSH olan hastalarda etmoidektomisiz ETNS ile direkt yaklaşım tercih edilecek cerrahi tekniktir; diğer paranazal sinüslerde de hastalığı olanlarda ise ETNS’nin etmoidektomi ile birlikte uygulanması gerekir.

Endoscopic Transnasal Sphenoidotomy With Or Without Ethmoidectomy

Dağlı M., Dursun E., Korkmaz H., Eryılmaz A., Göçer C., Saylam G.

Objectives: We evaluated endoscopic transnasal sphenoidotomy (ETNS) with or without ethmoidectomy in patients with inflammatory sphenoid sinus disease (ISSD). Patients and Methods: A retrospective review was conducted in 42 patients (17 males, 25 females; mean age 41 years; range 17 to 67 years) who underwent ETNS with (n=37) or without (n=5) ethmoidectomy for ISSD. The disase was staged according to our staging system based on computed tomography findings. Results: Postnasal drainage was the most common symptom (n=37, 88.1%). Chronic rhinosinusitis was accompanied by sinonasal polyps in 25 patients (59.5%). Five patients (11.9%) had isolated sphenoid disease and 16 patients (38.1%) had unilateral disease. Five patients (11.9%) had stage 1, 15 patients (35.7%) had stage 2, and 22 patients (52.4%) had stage 3 disease. Surgery involved 68 sides. Ethmoidectomy was used in 63 sides of 37 patients, eight of whom required a supplementary procedure. At least one complication was seen in eight patients (19%), including severe perioperative hemorrhage (n=2), early postoperative hemorrhage (n=2), minor injuries to the lamina papyracea (n=4), and synechiae (n=5). Conclusion: In patients with isolated ISSD, the direct approach to the sphenoid sinus by ETNS without ethmoidectomy is a favorable technique, whereas ETNS with ethmoidectomy is necessary for patients with concurrent disease in other paranasal sinuses.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):90-95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale