Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Duyarlılık Ve Özgüllüğü
 

Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Duyarlılık Ve Özgüllüğü

Uğuz M.Z., Önal K., Etit D., Eroğlu Ö.Ö.

Amaç: Parotiste kitle saptanan hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal duyarlılık ve özgüllüğü değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya parotiste kitle nedeniyle İİAB ve parotidektomi uygulanan 29 hasta (15 erkek, 14 kadın; ort. yaş 52; dağılım 20-83) alındı. Tüm hastalarda ayrıntılı öykü alındıktan sonra, kulak burun boğaz ve sistemik muayeneler yapıldı. Boyun ultrasonografisi ve gerektiğinde boyun bilgisayarlı tomografisinden yararlanıldı. Ameliyat öncesinde tüm hastalara İİAB yapıldı. Yirmi hastaya yüzeyel, dokuz hastaya total parotidektomi uygulandı. Bulgular: İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları 21 hastada (%72.4) benign, altı hastada (%20.7) malign, iki hastada (%6.9) kuşkulu olarak bildirildi. Ameliyat sonrası patoloji sonuçları 17 hastada (%58.6) benign, 12 hastada (%41.4) malign idi. Parotis kitlelerinin değerlendirilmesinde İİAB’nin duyarlılığı %54.6, özgüllüğü %100 bulundu. Ameliyat sonrası patoloji sonuçlarına göre en sık rastlanan tümörler pleomorfik adenom (n=7, %24.1), mukoepidermoid karsinom (n=4, %13.8) ve Warthin tümörü (n=3, %10.3) idi. Sonuç: Parotis kitlelelerinde ameliyat öncesi İİAB yapılması cerrahi planlamada önemli bir role sahiptir.

Sensitivity And Specificity Of Fine Needle Aspiration Biopsy İn Parotid Masses

Uğuz M.Z., Önal K., Etit D., Eroğlu Ö.Ö.

Objectives: We aimed to determine the sensitivity and specificity of fine needle aspiration biopsy (FNAB) in patients with parotid masses. Patients and Methods: The study included 29 patients (15 males, 14 females; mean age 52 years; range 20 to 83 years) who underwent FNAB and parotidectomy for parotid masses. After a detailed history taking, otorhinolaryngologic and systemic examinations were performed. Neck ultrasonography and, when needed, neck computed tomography were used. Superficial parotidectomy was performed in 20 patients and total parotidectomy in nine patients. Results: The results of FNAB were reported as benign in 21 patients (72.4%), malignant in six patients (20.7%), and suspicious in two patients (6.9%). Postoperative histopathologic diagnoses were reported as benign in 17 patients (58.6%) and malignant in 12 patients (41.4%). The sensitivity and specificity rates for FNAB were 54.6% and 100%, respectively. The most common histopathological diagnosis was pleomorphic adenoma (n=7, 24.1%), followed by mucoepidermoid carcinoma (n=4, 13.8%), and Warthin’s tumor (n=3, 10.3%). Conclusion: Preoperative FNAB for parotid masses plays an important role in planning surgery.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):96-99

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale