Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Kobay Timpan Membranında Mitomisin-C Uygulamasının İnsizyonel Miringotominin Kapanma Süresine Etkisi
 

Kobay Timpan Membranında Mitomisin-C Uygulamasının İnsizyonel Miringotominin Kapanma Süresine Etkisi

Şanlı A., Eken M., Bozkurt Z., Evren C., Ateş G.

Amaç: Bu çalışmada miringotomiden önce ve sonra topikal mitomisin-C uygulamasının timpan membran perforasyonunun kapanma süresine etkisi ve bu uygulamanın ventilasyon tüpüne alternatif olup olamayacağı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 19 kobay (guinea pig) kullanıldı. Kobaylar çalışma (n=11) ve kontrol (n=8) olmak üzere iki gruba bölündü. Çalışma grubundaki kobayların her iki timpan membranlarına 0.4 mg/ml mitomisin-C perforasyon öncesi (n=6) veya sonrasında (n=5) beş dakika süreyle uygulandı. Kontrol grubuna ise aynı zaman ve süreyle 0.1 ml %0.09 NaCl uygulandı. Tüm gruplarının 1, 3, 5, 7, 10, 14 ve 21. günlerde kontrolleri yapıldı. Gruplarda perforasyonların kapanma süreleri, otore ve diğer komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Miringotomiden önce ve sonra mitomisin-C uygulanan gruplarda perforasyonların kapanma süreleri (sırasıyla 11.6±5.2 ve 14.2±4.7 gün) kontrol grubuna (7.0±1.5 gün) göre anlamlı derecede daha uzundu (p<0.05). Mitomisin-C’nin önce veya sonra uygulanması arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hiçbir kulakta kalıcı perforasyon izlenmedi. Sonuç: Efüzyonlu otitis media tedavisinde mitomisin-C ile gözlenen açıklık süresi yeterli ventilasyon sağlayacak uzunlukta değildir; ancak, daha kısa süreli ventilasyonun yeterli olabileceği durumlarda mitomisin-C (önce veya sonra) ventilasyon tüpüne bir seçenek olabilir.

TheEffect OfTopiclMitmycn-C ApplicationBefore OrAfterİncsnlMyringtmy OnPatencyTimsOfGuineaPigTympancMembranePerfortns

Şanlı A., Eken M., Bozkurt Z., Evren C., Ateş G.

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of topical mitomycin-C application before or after incisional myringotomy on patency times and to asess its use as an alternative to ventilation tube insertion. Materials and Methods: Nineteen guinea pigs were divided into two groups. In the study group (n=11), mitomycin-C was applied in a concentration of 0.4 mg/ml over the perforation for five minutes before (n=6) or after (n=5) incisional myringotomies in both ears. Control animals (n=8) received 0.1 ml 0.09% NaCl for the same duration. Evaluations were made on days 1, 3, 5, 7, 10, 14, and 21. The patency times, otorrhea, and other complications were recorded. Results: Compared to controls (7.0±1.5 days), the mean patency times of perforations were significantly longer in mitomycin-C treated groups before (11.6±5.2 days) and after (14.2±4.7 days) incisional myringotomies (p<0.05). Patency times did not differ significantly between the two mitomycin-C groups. None of the ears exhibited permanent perforation. Conclusion: The length of patency provided by mitomycin-C is not sufficient for optimal ventilation in otitis media with effusion. However, in cases requiring shorter patency times mitomycin-C application before or after myringotomy may be an alternative to ventilation tube insertion.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):100-104

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale