Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Kobay Timpan Membranında Mitomisin-C Uygulamasının İnsizyonel Miringotominin Kapanma Süresine Etkisi
 

Kobay Timpan Membranında Mitomisin-C Uygulamasının İnsizyonel Miringotominin Kapanma Süresine Etkisi

Şanlı A., Eken M., Bozkurt Z., Evren C., Ateş G.

Amaç: Bu çalışmada miringotomiden önce ve sonra topikal mitomisin-C uygulamasının timpan membran perforasyonunun kapanma süresine etkisi ve bu uygulamanın ventilasyon tüpüne alternatif olup olamayacağı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 19 kobay (guinea pig) kullanıldı. Kobaylar çalışma (n=11) ve kontrol (n=8) olmak üzere iki gruba bölündü. Çalışma grubundaki kobayların her iki timpan membranlarına 0.4 mg/ml mitomisin-C perforasyon öncesi (n=6) veya sonrasında (n=5) beş dakika süreyle uygulandı. Kontrol grubuna ise aynı zaman ve süreyle 0.1 ml %0.09 NaCl uygulandı. Tüm gruplarının 1, 3, 5, 7, 10, 14 ve 21. günlerde kontrolleri yapıldı. Gruplarda perforasyonların kapanma süreleri, otore ve diğer komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Miringotomiden önce ve sonra mitomisin-C uygulanan gruplarda perforasyonların kapanma süreleri (sırasıyla 11.6±5.2 ve 14.2±4.7 gün) kontrol grubuna (7.0±1.5 gün) göre anlamlı derecede daha uzundu (p<0.05). Mitomisin-C’nin önce veya sonra uygulanması arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hiçbir kulakta kalıcı perforasyon izlenmedi. Sonuç: Efüzyonlu otitis media tedavisinde mitomisin-C ile gözlenen açıklık süresi yeterli ventilasyon sağlayacak uzunlukta değildir; ancak, daha kısa süreli ventilasyonun yeterli olabileceği durumlarda mitomisin-C (önce veya sonra) ventilasyon tüpüne bir seçenek olabilir.

TheEffect OfTopiclMitmycn-C ApplicationBefore OrAfterİncsnlMyringtmy OnPatencyTimsOfGuineaPigTympancMembranePerfortns

Şanlı A., Eken M., Bozkurt Z., Evren C., Ateş G.

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of topical mitomycin-C application before or after incisional myringotomy on patency times and to asess its use as an alternative to ventilation tube insertion. Materials and Methods: Nineteen guinea pigs were divided into two groups. In the study group (n=11), mitomycin-C was applied in a concentration of 0.4 mg/ml over the perforation for five minutes before (n=6) or after (n=5) incisional myringotomies in both ears. Control animals (n=8) received 0.1 ml 0.09% NaCl for the same duration. Evaluations were made on days 1, 3, 5, 7, 10, 14, and 21. The patency times, otorrhea, and other complications were recorded. Results: Compared to controls (7.0±1.5 days), the mean patency times of perforations were significantly longer in mitomycin-C treated groups before (11.6±5.2 days) and after (14.2±4.7 days) incisional myringotomies (p<0.05). Patency times did not differ significantly between the two mitomycin-C groups. None of the ears exhibited permanent perforation. Conclusion: The length of patency provided by mitomycin-C is not sufficient for optimal ventilation in otitis media with effusion. However, in cases requiring shorter patency times mitomycin-C application before or after myringotomy may be an alternative to ventilation tube insertion.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(2):100-104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale