Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Erişkinlerde Görülen Adenoid Vejetasyonlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi
 

Erişkinlerde Görülen Adenoid Vejetasyonlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi

Ketenci İ., Ünlü Y., Somdaş M., Çağlı S., Yüce İ.

Amaç: Burun tıkanıklığı nedeni olarak tanıda gözden kaçan, ileri yaşlarda görülen adenoid vejetasyonların klinik önemi incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Burun tıkanıklığı nedeniyle başvuran ve adenoid vejetasyon tanısı konan 15 yaşından büyük 12 hasta (10 erkek, 2 kadın; ort. yaş 23.5; dağılım 15-32) geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, yakınmalar, fizik muayene bulguları, nazofarenks tomografisi sonuçları, endoskopik muayene bulguları ve patolojik inceleme sonuçları açısından değerlendirildi. Bulgular: Tüm hastalarda burun tıkanıklığı yakınması vardı. Eşlik eden en sık yakınma horlamaydı. Fizik muayenede tüm hastalarda nazofarenks arka duvarında, koanayı tam tıkayan vejetatif kitle saptandı. Beş hastada iki taraflı seröz otit, sekiz hastada postnazal pürülan akıntı vardı. Tüm hastalara genel anestezi altında, endoskopi eşliğinde adenoidektomi yapıldı. Çıkarılan materyallerin hepsinde histopatolojik inceleme sonuçları lenfoid hiperplazi olarak bildirildi. Sonuç: Ergenlik dönemine doğru gerilemekle birlikte, adenoid dokusuna nadiren genç erişkinlerde burun tıkanıklığı nedeni olarak rastlanmaktadır.

Adenoidal Vegetations İn Adults: An Evaluation Of 12 Cases

Ketenci İ., Ünlü Y., Somdaş M., Çağlı S., Yüce İ.

Objectives: We evaluated the clinical significance of adenoidal vegetations which are overlooked as a cause of nasal obstruction in adults. Patients and Methods: The study included 12 patients older than 15 years of age (10 males, 2 females; mean age 23.5 years; range 15 to 32 years) who presented with nasal obstruction due to adenoidal vegetations. The patients were evaluated with respect to age, sex, complaints, findings of physical examination, computed tomography of the nasopharynx, and nasal endoscopy, and histopathologic results. Results: All the patients had nasal obstruction. The most common symptom was snoring. Physical examination showed a vegetative mass in the posterior wall of the nasopharynx obstructing the choana. Five patients had bilateral serous otitis media and eight patients had postnasal purulent drainage. All the patients underwent adenoidectomy under general anesthesia and with transnasal endoscopic control. Histopathologic examination of surgical specimens showed lymphoid hyperplasia. Conclusions: Although adenoidal tissue undergoes regression toward the adolescent period, it may present as the chief cause of nasal obstruction in adults.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):130-132

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale