Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Nazal Vestibül Malign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Onkolojik Sonuçlar
 

Nazal Vestibül Malign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Onkolojik Sonuçlar

Yazıcıoğlu E., Başerer N., Tınaz M. E., Aslan İ., Başaran B.

Amaç: Nazal vestibül yassı epitel hücreli karsinomunda cerrahi tedavinin fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: 1991-2000 yılları arasında baş-boyun kanseri nedeniyle tedavi edilen 2763 hastanın geriye doğru taranmasında, 10 hastada nazal vestibül tümörü nedeniyle cerrahi tedavi uygulandığı görüldü (sıklık %0.36). Tüm hastalar erkekti; ortalama yaş 64.8 (dağılım 58-72) idi. AJCC 1992 deri kanserleri için sınıflandırma sistemi ve boyun metastazı için UICC sınıflandırma sistemine göre, üç hastada T2, üç hastada T3, dört hastada T4 tümör; üç hastada ise boyun metastazı vardı. Dokuz hastada primer tedavi yöntemi cerrahi idi; bir hastada ise radyoterapi başarısızlığı nedeniyle kurtarma cerrahisi uygulandı. Ortalama takip süresi 3.65 yıl (dağılım 6 ay-12 yıl) idi. Bulgular: Boyun metastazı saptanan üç hastaya radikal boyun diseksiyonu, ileri evre tümörü olan dört hastaya supraomohiyoid selektif boyun diseksiyonu uygulandı. Yedi hastanın rekonstrüksiyonunda paramedian alın flebi (n=3), nazolabial flep (n=2), aural kompozit greft ya da split thickness cilt grefti kullanıldı. Radyoterapi başarısızlığı nedeniyle tedavi edilen hasta da dahil, iki hasta lokal ve boyun nüksleri nedeniyle ameliyat sonrası ilk yıl içinde, bir hasta ise üçüncü yılda metastatik yassı epitel hücreli akciğer karsinomu nedeniyle kaybedildi. Erken evre tümörü olan hastalarda kozmetik ve fonksiyonel yakınma görülmedi. İleri evre tümörü olan iki hastada ciddi nazal ventilasyon sorunu yaşandı; bunlardan birinde sekonder revizyon girişimine ihtiyaç duyuldu. Sonuç: Nazal vestibül tümörlerinde cerrahi, özellikle beraberinde uygun rekonstrüksiyon tekniği ve gerektiğinde boyun diseksiyonu uygulandığında başarılı bir tedavi yöntemidir.

Oncological Results Of Surgical Treatment Of Malignant Tumors Of The Nasal Vestibule

Yazıcıoğlu E., Başerer N., Tınaz M. E., Aslan İ., Başaran B.

Objectives: We evaluated functional results of surgical treatment for squamous cell carcinoma of the nasal vestibule. Patients and Methods: A retrospective review of 2,763 patients treated for head and neck cancers between 1991 and 2000 revealed 10 cases of nasal vestibule tumors, with an incidence of 0.36%. All the patients were males with a mean age of 64.8 years (range 58 to 72 years). Based on the classification system of the AJCC 1992 for skin cancers, and the UICC classification for neck metastasis, three patients had T2, three patients had T3, and four patients had T4 tumors. Lymph node metastasis was present in three patients. Nine patients were treated with surgery as the primary treatment. One patient underwent surgical salvage following radiotherapy failure. The mean follow-up period was 3.65 years (range 6 months to 12 years). Results: Three patients with metastatic neck disease and four patients with advanced tumors underwent radical neck dissection and selective supraomohyoid neck dissection, respectively. Seven patients underwent reconstruction with paramedian forehead flap (n=3), nasolabial flap (n=2), aural composite graft, or split thickness flap. Including the one with radiotherapy failure, two patients died within the first postoperative year due to local and neck recurrences. Another patient died in the postoperative third year due to metastatic squamous cell carcinoma of the lung. No cosmetic or functional complaints were observed in patients with early stage lesions. Two patients with advanced tumors had nasal ventilation problems and a secondary revision procedure was required in one. Conclusion: Surgery is a successful therapeutic modality for carcinoma of the nasal vestibule, especially when applied in conjunction with proper reconstruction techniques and, when necessary, neck dissection procedures.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):133-137

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale