Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Baş Dönmesi Atakları Sırasında Arteryel Kan Gazı Anormallikleri
 

Baş Dönmesi Atakları Sırasında Arteryel Kan Gazı Anormallikleri

Özkul D., Çukurova İ., Kalkışım C., Arslan İ. B.

Amaç: Baş dönmesi (dizziness) yakınmasıyla başvuran hastalarda kan gazı anormallikleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya baş dönmesi yakınmasıyla başvuran 58 hasta (39 kadın, 19 erkek; ort. yaş 46; dağılım 22-74) alındı. Yakınmaların süresi bir gün ile 30 yıl arasında değişmekteydi. Kan gazı analizleri hastaların atak ile başvurdukları sırada ve tedavilerinden bir ay sonrasında yapıldı. Hastalar Meniere sendromu (n=14), benign pozisyonel paroksismal vertigo (BPPV) (n=13), vertebrobaziler yetmezlik (n=12), vestibüler nörinit (n=4), kraniyo-servikal miyofasyal sendromlar (KSMS) (n=15) olarak beş gruba ayrıldı. Bulgular: Başvuru anında pH değeri iki hastada (%3.5) düşük (asidoz), 15 hastada (%25.9) yüksek (alkaloz) bulundu. pH’deki anormal değerlerin tümü tedaviden sonra normale döndü. Başlangıç HCO3- düzeyi 24 hastada düşük veya yüksek idi. Bu hastaların üçünde bir ay sonra HCO3- seviyesi yüksek bulunurken baş dönmesi yakınmaları devam etmekteydi. Vestibüler nörinit grubunun başlangıç ortalama PO2 değeri, KSMS ve vertebrobaziler yetmezlik gruplarından anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Tanı grupları arasında tedavi sonrası PO2 değerleri açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Her bir tanı grubu içinde vertigo anındaki ve tedavi sonrasındaki kan gazı ölçüm değerleri anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Sonuç: Bulgularımız, arteryel kan gazı anormalliklerinin vertigo atağıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Arterial Blood Gas Abnormalities During Attacks Of Dizziness

Özkul D., Çukurova İ., Kalkışım C., Arslan İ. B.

Objectives: We investigated arterial blood gas abnormalities in patients presenting with dizziness. Patients and Methods: The study included 58 patients (39 females, 19 males; mean age 46 years; range 22 to 74 years) who presented during attacks of dizziness. The duration of vertigo complaints ranged from one day to 30 years. Arterial gas measurements were performed at presentation and one month after treatment. The patients were examined in five groups according to the diagnoses: Meniere’s disease (n=14), benign paroxysmal positional vertigo (n=13), vertebrobasilar insufficiency (n=12), vestibular neuritis (n=4), and craniocervical myofascial syndromes (n=15). Results: At presentation, pH was low (acidosis) in two patients (3.5%), and high (alkalosis) in 15 patients (25.9%). After treatment, all abnormal pH values returned to normal. Twenty-four patients had high or low HCO3- values. High HCO3- values persisted in three patients together with dizziness. Patients with vestibular neuritis had significantly higher PO2 values compared to those with craniocervical myofascial syndrome and vertebrobasilar insufficiency (p<0.05). However, one month after treatment, there were no significant differences between five groups with respect to PO2 levels (p>0.05). Consecutive blood gas measurements did not differ significantly within each diagnosis group (p>0.05). Conclusion: Our results suggest that arterial blood gas abnormalities may be related to vertigo attacks.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):143-147

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale