Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Kanserli Hastaların Serumlarında Nitrik Oksit Düzeyleri
 

Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Kanserli Hastaların Serumlarında Nitrik Oksit Düzeyleri

Özturan O., Kızılay A., Kalcıoğlu T., Akyol Ö., Aladağ İ., Özyurt H., Özuğurlu F.

Amaç: Baş-boyunda skuamöz hücreli kanser saptanan hastalarda serum nitrik oksit (NO) düzeyi belirlendi ve bunun TNM evresi, tümör yerleşimi ve derecelendirmesi ile ilişkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyunda skuamöz hücreli kanser tanısı konan 36 hastadan (ort. yaş 63; dağılım 37-80) tedavi öncesinde ve kontrol olarak 20 sağlıklı erişkinden (ort. yaş 56; dağılım 30-72) serum örnekleri alındı. Tümör evrelemesi AJCC (American Joint Committee of Cancer) 2002 ölçütlerine göre yapıldı. On üç hastada evre I-II, 23 hastada evre III-IV tümör vardı. Tüm hastalarda tümör diferensiyasyonu iyi veya orta derecedeydi (derece 1-2). Serum NO düzeylerinin analizi, serumda total nitritin saptanması esasına dayanan spektrofotometrik yöntemle yapıldı ve hasta ve kontrol gruplarının NO düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Kanserli grupta ve kontrol grubunda ortalama serum NO düzeyi sırasıyla 20.08±1.40 µmol/l ve 13.57±0.99 µmol/l bulundu (p=0.001). Kanserli grupta NO düzeyi yaş, cinsiyet, tümör evresi, yerleşimi ve histolojik derecesi ile ilişkili bulunmadı. Sonuç: Bu veriler baş-boyundaki skuamöz hücreli kanserlerde serum NO düzeyinin arttığını göstermektedir. Bu aktivite artışı tümör büyümesinde rol oynayabilir.

Serum Nitric Oxide Levels İn Patients With Head And Neck Squamous Cell Carcinoma

Özturan O., Kızılay A., Kalcıoğlu T., Akyol Ö., Aladağ İ., Özyurt H., Özuğurlu F.

Objectives: We determined serum nitric oxide (NO) levels in patients with head and neck squamous cell carcinoma (SCC) and sought correlations with TNM staging, tumor localization, and tumor grade. Patients and Methods: Serum samples were obtained from 36 patients (mean age 63 years; range 37 to 80 years) with head and neck SCC prior to treatment and from 20 healthy individuals (mean age 56 years; range 30 to 72 years) as controls. Tumor staging was based on the criteria of the American Joint Committee of Cancer staging system in 2002. Thirteen patients had stage I-II, and 23 patients had stage III-IV tumors and all had well- or moderately-differentiated SCC (grade 1-2). Serum NO levels were analyzed by a spectrophotometric method based on the determination of total nitrite levels in serum and compared between the patient and control groups. Results: The mean serum NO levels were 20.08±1.40 µmol/l and 13.57±0.99 µmol/l in cancer patients and controls, respectively (p=0.001). There were no correlations between NO levels and age, sex, tumor stage, localization, and histological grade. Conclusion: These data suggest that head and neck SCC is associated with increased serum NO levels, which may play a role in tumor growth.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):148-151

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale