Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Larenks Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Psikolojik Semptom Dağılımının İncelenmesi
 

Larenks Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Psikolojik Semptom Dağılımının İncelenmesi

Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Taş M., Giran S.

Amaç: Larenks kanseri nedeniyle parsiyel veya total larenjektomi uygulanan hastaların psikolojik semptomlerı incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Total (n=41) veya parsiyel (n=22) larenjektomi uygulanan 63 hasta çalışmaya alındı. Ayrıca, yaş, cinsiyet ve sosyokültürel durum bakımından olgularla benzer 20 sağlıklı bireyden kontrol grubu oluşturuldu. Hastaların ameliyat sonrası poliklinik takiplerinde, belirti tarama testi olan SCL-90 R (Symptom Check List-90 Revised) ile psikolojik semptomlarının dağılımları incelendi. Bulgular: SCL-90 R testi ameliyat sonrası ortalama 20.6 ayda (dağılım 10-86 ay) uygulandı. Total larenjektomili hastalarda kontrol grubuna göre, kişiler arası ilişkilerde duyarlılık, depresyon, öfke-düşmanlık, fobik anksiyete ve genel semptom düzeyi skorlarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Parsiyel larenjektomili hastaların skorları total larenjektomili hastalardan daha düşük, kontrol grubundan ise daha yüksek olmakla birlikte, kontrol grubu ile sadece öfke-düşmanlık semptomu bakımından anlamlı fark vardı (p<0.05). Sonuç: Total veya parsiyel larenjektomi uygulanan hastalara, cerrahiye bağlı psikososyal etkilerin en aza indirilmesi için psikolojik destek sağlanmalıdır.

Analysis Of The Psychological Symptoms Of Patients Following Surgery For Laryngeal Cancer

Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Taş M., Giran S.

Objectives: We evaluated psychological symptoms of patients who underwent partial or total laryngectomy for larynx cancer. Patients and Methods: The study included 63 patients who underwent total (n=41) or partial (n=22) laryngectomy. The control group consisted of 20 healthy individuals with similar gender, age, and sociocultural characteristics. During the postoperative follow-up, the psychological symptom distribution of the patients was assessed with the Symptom Check-List-90-Revised (SCL-90-R). Results: The SCL-90-R inventory was administered at a mean of 20.6 months (range 10 to 86 months) postoperatively. Patients with total laryngectomy had significantly higher scores than the controls in the subscales of interpersonal sensitivity, depression, anger-hostility, phobic anxiety, and global symptom index (p<0.05). Partial laryngectomy patients exhibited lower scores than total laryngectomy patients, and higher scores than the control group. The only significant difference between partial laryngectomy patients and the control group was in the subscale of anger-hostility (p<0.05). Conclusion: Patients with laryngeal cancer should be given postoperative psychological support to minimize adverse effects of total or partial laryngectomy.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):197-200

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale